5. Månadscykelns företeelser

Månadscykeln kan utsättas för flera företeelser däribland:

1 – Den kan bli längre eller kortare. Exempelvis kan en kvinna vars månadscykel varar sex dagar få en månadscykel som varar sju dagar medan en annan kvinna vars månadscykel varar sju dagar kan få en månadscykel som varar sex dagar.

2 – Den kan flyttas fram eller bak. Exempelvis kan en kvinna vars månadscykel kommer i slutet av månaden få en månadscykel i början av månaden medan en annan kvinna vars månadscykel kommer i början av månaden kan få den i slutet av månaden.

De lärda har delade åsikter om dessa två företeelser. Den korrekta åsikten är att när hon ser sitt blod, så räknas det till månadscykeln, och när det upphör, så anses hon vara ren. Det spelar ingen roll om hennes månadscykel har stigit eller sjunkit, flyttats fram eller bak. Bevisen för det har redan angivits i samband med att Allâh har förknippat månadscykelns domar med menstruationsblodets befintlighet. Detta är ash-Shâfi´îs åsikt som valdes av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. Ibn Qudâmah sade att den är stark och stödde den när han sade:

”Om månadscykeln hade gällt som det omnämnda sättet i rättsskolan så hade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort det för sitt samfund och inte skjutit upp på klargörandet eftersom det inte är tillåtet att försena ett behövligt klargörande. Hans hustrur och andra kvinnor har varit i behov av det klargörandet i alla tider. Han skulle aldrig försumma det. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har varken nämnt eller klargjort månadscykeln frånsett kvinnans blödningar.”1

3 – Gulaktiga och grumliga utsöndringar. I så fall ser kvinnan ett gulaktigt blod som påminner om var eller en grumlig utsöndring som är en blandning av gulaktiga och svarta utsöndringar. Om dessa utsöndringar kommer under månadscykeln eller är sammanbundna med den innan hon blir ren, räknas de till månadscykeln och berörs av dess domar. Dock hör de inte till månadscykeln om de skulle komma under tiden som hon är ren. Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Vi brukade inte anse det grumliga och det gulaktiga efter månadscykeln vara något.”2

Rapporterad av Abû Dâwûd med en autentisk berättarkedja. al-Bukhârî rapporterade den utan tillägget:

”… efter månadscykeln…”3

Hans rubrik till den är emellertid:

”Gulaktiga och grumliga utsöndringar utom månadscykeln.”

Ibn Hadjar sade i sin förklaring ”Fath-ul-Bârî”:

”Han anvisade på det sättet för att kombinera ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) föregående hadîth ”Ha inte bråttom förrän du ser genomskinliga flytningar” med Umm ´Atiyyahs (radhiya Allâhu ´anhâ) omnämnda hadîth i kapitlet på så sätt att ´Â’ishahs hadîth gäller månadscykeln medan Umm ´Atiyyahs hadîth gäller utom månadscykeln.”

´Â’ishahs anvisade hadîth rapporteras av al-Bukhârî med en reducerad, om än en definitiv, berättarkedja i kapitlet innan. Kvinnorna brukade skicka bomullstussar till henne innehållande gula utsöndringar varpå hon sade:

”Ha inte bråttom förrän ni ser genomskinliga flytningar.”4

Genomskinliga flytningar kommer från livmodern när månadscykeln är över.

4 – Avbräck i månadscykeln. Det betyder att hon får blod en dag till skillnad från en annan dag och dylikt. Denna företeelse har två fall:

1 – Kvinnan råkar alltid ut för det. Härmed är blodet en blödning och har blödningarnas domar.

2 – Kvinnan råkar inte alltid ut för det; det kommer bara ibland och hennes rena period är korrekt. De lärda har delade åsikter om denna period vari blodet avtar. Är den ren eller räknas den till månadscykeln? Enligt den korrekta åsikten i ash-Shâfi´îs rättsskola räknas den till månadscykeln. Den åsikten valde även Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, författaren till boken ”al-Fâ’iq”5 och Abû Hanîfahs rättsskola. Ty genomskinliga flytningar syns inte under den perioden. Och om man skulle säga att perioden räknas som en ren period så hade det betytt att den omges av två månadscyklar, vilket ingen säger. Likaså hade det inneburit att vänteperioden upphör efter fem dagar. Dessutom skulle det varit besvärligt att bada och utföra andra plikter varannan dag. Detta besvär finns inte i Sharî´ah och lov och pris tillkommer Allâh.

Hanâbilahs kända åsikt är att blodet betraktas som menstruationsblod medan det avtagna blodet räknas som en ren period. Det enda undantaget är om de tillsammans överskrider månadscykelns högsta varaktighet; i så fall är blodet en blödning. Ibn Qudâmah sade i ”al-Mughnî”:

”Åsikten som säger att blodet som avtar mindre än ett dygn inte räknas till den rena perioden är baserad på rapporteringen som vi nämnde i samband med barnsängen. Hon skall inte ta hänsyn till perioden som är kortare än ett dygn. Det är den – om Allâh vill – korrekta åsikten. Ty blodet kommer och går. Att ålägga bad till och från är ett besvär som inte kan gälla därför att Allâh (ta´âlâ) sade:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

”Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion.”6

Ibn Qudâmah sade:

”Utmed detta gäller den rena perioden först när blodet har avtagit ett helt dygn så länge inte motsatsen bevisas i form av att blodet avtar i slutet av hennes månadscykel eller att hon får genomskinliga flytningar.”

Ibn Qudâmahs åsikt är alltså mellan de två andra åsikterna och Allâh vet bättre vilken som är korrekt.

5 – Torka under månadscykeln så att hon endast ser flytningar. Om detta sker under månadscykeln eller sammanbundet med månadscykeln innan den rena perioden, så hör den till månadscykeln. I värsta fall får den samma dom som de gulaktiga och grumliga utsöndringarna.

1al-Mughnî (1/353).

2Abû Dâwûd (307).

3al-Bukhârî (326).

4al-Bukhârî (19).

5Det nämnde författaren till ”al-Insâf”.

622:78