5. Hela Qur’ânen handlar om Tawhîd

Dessa tre sakfrågor är deras kalls gemensamma nämnare och fundament som Qur’ânen månar oerhört mycket om och klargör ytterst mycket. De är Qur’ânens viktigaste mål som den baseras på och upprepar. I alla kapitel och i flesta berättelser och exempel tar Qur’ânen upp rationella och materiella bevis för dessa tre frågor. Det vet han som äger en fulländad förståelse, reflektion och föreställning. Alla Allâhs skrifter är fokuserade på dem, alla himmelska föreskrifter är enade om dem.

Av dessa tre fundament är Tawhîd det viktigaste och noblaste fundamentet. Huvuddelen av Qur’ânens kapitel består av alla tre kända sorters Tawhîd. Faktum är att varje kapitel i Qur’ânen består av Tawhîd. Ty Qur’ânen består av följande innehåll:

1 – Besked om Allâhs namn och egenskaper. Det är vetenskaplig Tawhîd.

2 – Uppmaning till att Han allena dyrkas. Det är Tawhîd som är relaterad till människans vilja och avsikt.

3 – Påbud och förbud. Det hör till Tawhîds rätt och fulländning.

4 – Besked om monoteisternas belöning i de båda liven. Det är Tawhîds belöning.

5 – Besked om avgudadyrkarna och deras straff i de båda liven. Så belönas den som inte efterlever Tawhîd.

Alltså handlar hela Qur’ânen om Tawhîd och dess rätt och belöning samt avguderi, avgudadyrkarna och deras straff1.

1Se ”Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”, sid. 88.