5. Den rikes tiggeri

13 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Qabîsah bin Mukhâriq al-Hilâlî som sade:

”Jag hade lånat en egendom för att lägga ut den på att förbättra relationer mellan människor och sedan kommit till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och bett honom om pengar. Han sade: ”Vänta till dess att vi får välgörenhet som du kommer att få ta del av.” Sedan sade han: ”Qabîsah! Endast tre personer får tigga. En är han som lånar en egendom för att lägga ut den på att förbättra relationer mellan människor. Han får tigga till dess att han betalar tillbaka den. Sedan får han sluta. En annan är han som råkar ut för en olycka och förlorar sin egendom. Han får tigga till dess att han klarar sig på egen hand. Sedan får han sluta. En tredje är han som drabbas av en fattigdom och tre kloka personer från hans folk säger att han har drabbats av en fattigdom. Han får tigga till dess att han klarar sig på egen hand. Allt annat tiggeri, Qabîsah, är en förbjuden egendom. Dess innehavare äter en förbjuden egendom.”1

14 – Våra lärda (rahimahumullâh) sade:

Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade fastställt principen som förbjuder tiggeri samtidigt som människor kan råka ut för olyckor och fattigdomar så att de blir tvungna att tigga, klargjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vilka som inte berörs av den allmänna principen och sade:

”Endast tre personen får tigga.”

15 – Det rapporteras att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen rik får ta emot välgörenhet frånsett fem stycken: Krigaren för Allâhs sak, personen som arbetar med den, den skuldsatte, mannen som köper den för sina pengar och mannen som har en fattig granne som han ger den till och den fattige i sin tur ger den till den rike.”2

Hadîthen bevisar att det finns fall då den rike får ta del av allmosor och tigga. Den förklarar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det är inte tillåtet att ge välgörenhet till den rike eller till den starke.”

Hans ovanstående ord är allmänna och specificeras av hadîthen om de fem och Qabîsahs hadîth.

16 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns människor som är nycklar till det goda och låser ut det onda och det finns människor som är nycklar till det onda och låser ut det goda. Paradiset till den som Allâh sätter godhetens nycklar i hans händer och stackars den som Allâh sätter ondskans nycklar i hans händer.”3

1Muslim (1044).

2Ahmad (3/56), Abû Dâwûd (1636), Ibn Mâdjah (1841) och al-Hâkim (1/407) som sade att hadîthen är utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.

3Ibn Mâdjah (237), at-Tayâlisî (208) och Ibn Abî ´Âsim i ”as-Sunnah” (299). God enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (297-299).