5. Bara tre sorters Tawhîd

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

2 – Vi säger om Allâhs enhet och via Hans framgång tror vi på att Allâh är en och att Han saknar partner.

FÖRKLARING

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah vill säga. Tawhîd och dogm är samma sak. Oavsett om sakfrågan kallas för ”Tawhîd”, ”dogm” eller ”tro”, så är betydelsen en och samma.

Härmed underkastar sig författaren Allâh (´azza wa djall) och ödmjukar sig inför Honom samt avsvär sig all egen rörelse och styrka. Människan skall inte hylla sig själv. Hon skall alltid hoppas på Allâhs framgång och anse att hon gör allting utifrån Hans vilja och rörelse. Det hör till de lärdas (rahimahumullâh) uppförande.

Allâh är en och Han saknar partner. Det är Tawhîd. Han är ensam om Sitt herravälde, Sin rätt till dyrkan och Sina namn och egenskaper.

Det vill säga det vi tror om Allâhs (´azza wa djall) enhet. Allâhs enhet, Tawhîd, handlar om att dyrka Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) allena och inte dyrka någon annan.

Utifrån studier i Qur’ânen och Sunnah delas Tawhîd upp i tre typer. Det har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah konstaterat. Den som lägger till en fjärde eller femte kategori har gjort det på egen hand. Imamerna däremot har delat in Tawhîd i tre kategorier utifrån Qur’ânen och Sunnah. Inga dogmatiska Qur’ân-verser eller hadîther hamnar utanför de tre kategorierna.

1 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Det innebär att Allâh (subhânah) är ensam om Sina handlingar. Alltså är det bara Han som skapar, försörjer, ger liv, ger död och upprätthåller skapelsen. Det finns ingen annan herre än Han (subhânahu wa ta´âlâ), världarnas Herre.

2 – Tawhîd-ul-´Ibâdah, även kallad för Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Det betyder att endast Allâh (´azza wa djall) skall dyrkas med kärlek, rädsla, hopp, påbud och förbud. Allâh skall alltså dyrkas allena såsom Han har föreskrivit för slavarna.

3 – Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât. Det innebär att alla Allâhs namn och egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah skall bekräftas, och att alla brister och defekter i förhållande till Allâh som Han eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har dementerat, skall dementeras.

Alla Qur’ân-verser som handlar om Allâhs handlingar tillhör Tawhîd-ur-Rubûbiyyah.

Alla Qur’ân-verser som handlar om dyrkan, påbjuder dyrkan och kallar till dyrkan, tillhör Tawhîd-ul-Ulûhiyyah.

Alla Qur’ân-verser som handlar om Allâhs (´azza wa djall) namn och egenskaper tillhör Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât.