5. Alla Salaf trodde likadant

16 – Muhammad bin Hamzah bin Abîs-Saqr underrättade oss: Abûl-Hasan ´Alî bin Ahmad bin Mansûr bin Qubays al-Ghassânî underrättade oss: Min fader underrättade oss: Abû ´Uthmân Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî sade:

Ahl-ul-Hadîth som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah känner sin Herre (tabârak wa ta´âlâ) via Hans egenskaper som Han har nämnt i Sin skrift och uppenbarelse och via ärliga och pålitliga återberättare intygats autentiskt av Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De anser inte att Hans egenskaper liknar skapelsens egenskaper. De föreställer sig inte dem liksom Mushabbihah gör. De förvränger inte orden liksom Mu´tazilah och Djahmiyyah gör. Allâh har skyddat Ahl-us-Sunnah mot förvrängning och föreställning och begåvat dem med förståelse och kunskap. På så sätt lever de upp till Tawhîd och dementi av brister samtidigt som de avstår från förnekelse och liknelse. De följer Hans (´azza wa djall) ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

17 – as-Sâbûnî nämnde De sju lärda och imamerna efter dem. Han nämnde ett stort antal imamer vid namn och sade:

Alla var överens. Ingen var oense. Det är inte bekräftat att någon av dem sade något annat.”2

142:11

2´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth (3).