49. Bönerna i Rukû´

I denna pelare brukade han läsa olika böner och variera:

1 –

سبحان ربي العظيم

”Fri är min Herre, den Väldige, från brister.”

Han sade så tre gånger1,

Ibland upprepade han den mer än så2.

Under nattbönen kunde han läsa den så pass många gånger att hans Rukû´ var nästan lika lång som hans stående positionen vari han läste de tre långa kapitlen ”al-Baqarah”, ”an-Nisâ’” och ”Âl ´Imrân”. Han uttalade åkallan och bönen om förlåtelse klart och tydligt, vilket har nämnts i nattbönen.

2 –

سبحان ربي العظيم و بحمده

”Fri är min Herre, den Väldige, från brister, och Han är lovprisad.

Han sade så tre gånger3.

3 –

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ والرُّوح

”Fri från brister och ren4; änglarnas och andens Herre!”5

4 –

سبحانك اللهم ربنا و وبحمدك,اللهم اغفر لي

”Fri från brister är Du Allâh, vår Herre, och Du är lovprisad. Allâh! Förlåt mig!”

Han läste ofta det i sin Rukû´ och Sudjûd och handlade därmed utmed Qur’ânen6.

5 –

اللهم لك ركعت,و بك آمنت,و لك أسلمت,خشع لك سمعي,و بصري,و مخي,و عظمي,و عصبي

”Allâh! Jag går ned i Rukû´ för Dig. Jag tror på Dig. Jag underkastar mig Dig. Min hörsel, min syn, min hjärna, mitt skelett och mina nerver ödmjukar sig inför Dig.”7

6 –

اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكلت. أنت ربي. خشع سمعي و بصري و دمي و لحمي و عظمي و عصبي لله رب العالمين

”Allâh! Jag går ned i Rukû´ för Dig. Jag tror på Dig. Jag underkastar mig Dig. Jag förlitar mig på Dig. Du är min Herre. Min hörsel, min syn, mitt blod, mitt kött, mitt skelett och mina nerver ödmjukar sig inför Allâh, skapelsernas Herre.”

7 –

سُبْحَانَ ذِي الجبروتِ وَالملكوتِ والْكِبْرِياءِ والْعَظَمة

”Fri från brister är Han som äger makten och herraväldet, storheten och väldigheten.”8

1Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî, at-Tahâwî, al-Bazzâr, Ibn Khuzaymah (604) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” via sju följeslagare. Den avvisar dem, däribland Ibn-ul-Qayyim, som negerar bevis för att bönen är begränsad vid tre gånger.

2Det kommer man fram till via de uttryckliga hadîtherna om att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillbringade lika mycket tid i sin stående position, Rukû´ och Sudjûd, vilket kommer i nästa kapitel.

3Autentisk. Abû Dâwûd, ad-Dâraqutnî, Ahmad, at-Tabarânî och al-Bayhaqî.

4Abû Ishâq sade:

”Fri från brister innebär att Han är fri från allt ont. Att Han är ren betyder att Han är välsignad och det har också sagts att det betyder att Han är pur.”

Ibn Sayyidih sade:

”Att Allâh (´azza wa djall) är fri från brister och ren är två av Hans egenskaper, ty Han förklaras både vara fri från brister och ren.” (Lisân-ul-´Arab)

5Muslim och Abû ´Awânah.

6al-Bukhârî och Muslim. Att han handlade utmed Qur’ânen betyder att han praktiserade det som befalls i den, nämligen Allâhs (´azza wa djall) ord:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

”Lova och prisa då din Herres namn och sök Hans förlåtelse! Han är alltid beredd att ta emot den [uppriktigt] ångerfulles ånger.” (110:3)

7Muslim, Abû ´Awanah, at-Tahâwî och ad-Dâraqutnî.

8Abû Dâwûd och an-Nasâ’î med en autentisk berättarkedja.

Kuriosa

Är det föreskrivet att läsa flera böner i en och samma Rukû´? Det finns delade åsikter om det. Ibn-ul-Qayyim har en passiv ställning i ”Zâd-ul-Ma´âd” medan an-Nawawî tillåter det i ”al-Adhkâr”. Han sade:

”Om det är möjligt så är det bättre att läsa alla dessa böner. Så skall det göras i samtliga handlingar.”

Abût-Tayyib Siddîq Hasan Khân kritiserade honom för det och sade:

”Istället läser man en bön en gång och en annan bön en annan gång. Jag kan inte hitta något bevis för att de skall läsas alla tillsammans. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde inte det i en och samma pelare. En gång sade han en sak och en annan gång sade han en annan sak. Det är trots allt bättre att följa än att innovera.” (Nuzul-ul-Abrâr (84))

Detta är – om Allâh vill – det korrekta. Dock har det bekräftats i Sunnah hur denna, och andra, pelare har förlängts så att de nästan var lika långa som den stående positionen. Den som vill rätta sig efter honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kan inte göra det om han inte tillämpar an-Nawawîs åsikt. Det rapporterade Ibn Nasr i ”Qiyâm-ul-Layl” (76) från ´Atâ’ via Ibn Djuraydj. Annars får man upprepa de böner som det finns bevis för, vilket är närmare Sunnah – och Allâh vet bättre.