49. Bevis för Allâhs skepnad 4

49 – Abû Shaybah ´Abdul-´Azîz bin Dja´far bin Bakr berättade för oss: Muhammad bin al-Muthannâ Abû Mûsâ berättade för oss: Abû ´Âmir al-´Aqdî berättade för oss: al-Mughîrah bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss, från az-Zinâd, från Abû Mûsâ bin Abî ´Uthmân, från sin fader, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Allâh (´azza wa djall) skapade Âdam i Sin skepnad. Han var sextio armslängder lång.”1

1al-Bukhârî (6227) och Muslim (2841).