48. Obligatoriskt att vara lugn i Rukû´

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod lugnt i Rukû´ och befallde mannen som bad fel att göra samma sak, vilket har nämnts.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fullända Rukû´ och Sudjûd. Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att jag kan se er bakifrån1 när ni är i Rukû´ och Sudjûd.”2

När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en man slarva med sin Rukû´ och picka i sin Sudjûd sade han:

”Om han hade dött i det tillståndet hade han inte dött utmed Muhammads religion. Han pickar i sin bön liksom kråkan pickar i blod. En person som inte fulländar sin Rukû´ och pickar i sin Sudjûd är som personen som äter en eller två dadlar; de nyttar honom inget.”3

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Min förtrogne (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd mig att picka i bönen som en tupp, vända mig om som en räv och sitta på huk som en apa.”4

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den värsta tjuven är han som stjäl från sin egen bön.” De sade: ”Allâhs sändebud! Hur stjäl han från sin egen bön?” Han sade: ”Genom att inte fullända dess Rukû´ och Sudjûd.”5

En gång när han bad såg han i ögonvrån en man som inte sträckte på sin rygg i Rukû´ och Sudjûd. När han hade bett klart sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Muslimer! Den som inte sträcker på sin rygg i Rukû´ och Sudjûd har ingen bön.”6

Han sade i en annan hadîth:

”En mans bön är inte giltig förrän han sträcker på sin rygg i Rukû´ och Sudjûd.”7

1Denna syn är verklig och ett av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel. Den gäller dock endast under bönen. Det finns inget bevis för att den är allmän.

2al-Bukhârî och Muslim.

3Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (1/349), al-Âdjurrî i ”al-Arba´în”, al-Bayhaqî , at-Tabarânî (1/192/1), adh-Dhiyâ’ i ”al-Muntaqâ” (1/276) och Ibn ´Asâkir (2/226/2) med en god berättarkedja. Den är autentiserad av Ibn Khuzaymah (1/82/1). Dess första mening har en vittnande rapportering i Ibn Battahs ”al-Ibânah” (1/43/5) ändock den har en missad länk mellan efterföljaren och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

4at-Tayâlisî, Ahmad och Ibn Abî Shaybah. Hadhîthen är god, vilket jag har nämnt i mina kommenterar i Hâfidh ´Abdul-Haqq al-Ishbîlîs ”al-Ahkâm” (1348).

5Ibn Abî Shaybah (2/89/1), at-Tabarânî och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

6Ibn Abî Shaybah (1/89/1), Ibn Mâdjah och Ahmad med en autentisk berättarkedja. Se ”as-Sahîhah” (2536).

7Abû ´Awânah, Abû Dâwûd och as-Sahmî (61). ad-Dâraqutnî autentiserade den.