48. Ditt bästa skydd mot Allâhs straff

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

al-Wâbil as-Sayyib wa Râfi´-ul-Kalim at-Tayyib, ss. 83-86

Imâm Ahmad återberättade ´Abdul-´Azîz bin Abî Salamah al-Mâdjashûn, från Ziyâd bin Abî Ziyâd, ´Abdullâh bin ´Ayyâsh bin Abî Rabî´ahs slav, som meddelade honom från Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh), som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Aldrig har en människa gjort en handling som skyddar henne så mycket mot Allâhs (´azza wa djall) straff som erinran om Allâh (´azza wa djall).” Mu´âdh berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Ska jag inte berätta för er om era bästa handlingar och som därtill är renast inför er Konung, högst sett till era nivåer och bättre för er än skänk av guld och silver och konfrontation med era fiender där ni halshugger dem och de er?” De sade: “Jo, Allâhs Sändebud.” Allâhs Sändebud (sallâ Allâu ´alayhi wa sallam) sade: “Erinran om Allâh (´azza wa djall).”1

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

“Under tiden som Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var på väg till Makkah, passerade han ett berg vid namn Djumdân och sade: “Färdas! Detta är Djumdân. De ensamma har hunnit före.” Det sades: “Vilka är de ensamma, Allâhs Sändebud?” Han sade: “De män och kvinnor som erinrar sig Allâh ofta.”2

Rapporterad av Muslim.

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen folksamling reser sig upp från en sittning utan att ha nämnt Allâh (ta´âlâ) däri, utan att det är som om de reser sig upp från ett åsnekadaver. Det är en förlust för dem.”3

Rapporterad av Abû Dâwûd.

Hos at-Tirmidhî står det:

“Aldrig sitter människor i en sittning vari de varken erinrar sig Allâh eller ber om hyllning för sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), utan att den sittningen är till deras nackdel på Domedagen; om Han vill överse dem, gör Han det, och om Han vill straffa dem, gör Han det.”4

Abû Muslim al-Agharr sade: Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att de hörde Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

“Inget folk sitter och erinrar sig Allâh utan att änglarna omsluter dem, nåden täcker dem, lugnet stiger ned till dem och Allâh nämner dem inför Sin omgivning.”5

Rapporterad av Muslim.

´Abdullâh bin Busr nämnde hur en man sade:

”Allâhs Sändebud! Jag tycker att islams föreskrifter är för många för mig. Berätta för mig om något som jag alltid kan göra.” Han svarade: ”Låt din tunga alltid vara fuktig av erinran om Allâh.”6

1Ahmad (7/367-368). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1493).

2Muslim (2676).

3Ahmad (3/422) och Abû Dâwûd (4821). Autentisk enligt al-Hâkim, adh-Dhahabî och al-Albânî i “Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib” (179).

4Ahmad (3/573) och at-Tirmidhî (3380), som sade att den är god och autentisk. Autentisk enligt al-Albânî i “as-Sahîhah” (73-78).

5Muslim (2700).

6Ahmad (17227), at-Tirmidhî (3375), som sade att hadithen är god, och Ibn Mâdjah (3793). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib” (3).