47. Respekt mot Allâhs namn och namnbyte på grund av det

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Abû Shurayh berättade att han fick tillnamnet ”Abûl-Hakam”, domarens fader, varefter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Allâh är Domaren och det är Han som dömer.” Då sade han: ”När mitt folk är oense om något kommer de till mig så att jag kan döma dem och båda parterna behagas av det.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Så bra gjort! Har du några barn?” Han svarade: ”Shurayh, Muslim och ´Abdullâh.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade: ”Vem är äldst av dem?” Han svarade: ”Shurayh.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Då är du Abû Shurayh.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och andra.

FÖRKLARING

Författaren vill förklara att det är obligatoriskt att respektera Allâhs specifika namn och förbjudet att nedvärdera dem, förnedra dem eller namnge någon annan med dem. Till följd därav är det föreskrivet att ändra dem.

Namnen delas upp i två typer:

1 – Namn som ingen annan än Allâh får ha. Exempel på sådana namn är ar-Rahmân, al-Khâliq och Rabb-ul-´Âlamîn.

2 – Namn som inte är specifika för Allâh (subhânah). I det här fallet passar Allâhs namn Hans majestät och skapelsens namn passar dess natur. Det här kapitlet behandlar den första sortens namn.

1 – Abû Shurayh berättade att han fick tillnamnet ”Abûl-Hakam”, domarens fader, varefter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Allâh är Domaren och det är Han som dömer.” Då sade han: ”När mitt folk är oense om något kommer de till mig så att jag kan döma dem och båda parterna behagas av det.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Så bra gjort! Har du några barn?” Han svarade: ”Shurayh, Muslim och ´Abdullâh.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade: ”Vem är äldst av dem?” Han svarade: ”Shurayh.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Då är du Abû Shurayh.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Så bra gjort!”

Det vill säga att det är bra att korrigera människornas tillstånd och medla för dem så att de är nöjda och inte bråkar. Det är så det skall vara.

Kuriosa:

Det är obligatoriskt att respektera Allâhs namn och ändra på namn på grund av det. Därför ändrades hans tillnamn från Abûl-Hakam till Abû Shurayh. Hadîthen bevisar att det är bäst att tillnamnet är efter det äldsta barnet.

Hadîthen bevisar också att det är föreskrivet att korrigera människors tillstånd och att de äldsta skall medla mellan människorna så att de inte fortsätter bråka och hysa agg mot varandra. Det är bättre att korrigera deras tillstånd än att döma dem. Domar leder till osämja. Det är bättre att de kommer överens med nöje så att allt agg försvinner och kärleken och vänskapen öppnas.

Författaren sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd och andra.”

Det verkar som att författaren anser att hadîthen utgör ett argument. Därför utgick han från och nöjde sig med den. Med den bevisar han att det inte är tillåtet med namn som ”al-Hakam” och ”Abûl-Hakam”. Ty det är Allâhs (ta´âlâ) egenskap. Det är Han som dömer Sina slavar. I det här livet dömer Han med Sin föreskrift och i nästa liv dömer Han själv.

Det finns däremot många autentiska hadîther som består av namn som al-Hakam och al-Hakîm som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte ändrade. De är mer autentiska än hadîthen i det här kapitlet. Det bevisar att den här hadîthens äkthet kan diskuteras. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände Hakîm bin Hizâms, al-Hakam bin ´Amr al-Ghifârîs och andras namn. Han ändrade inte dem. Om de hade varit förbjudna skulle han ändrat dem. Namnet ”al-Hakam” syftar på en person som dömer människorna med Allâhs lag. Det är ett harmlöst namn. Detsamma gäller namnen ”al-Hâkim”, ”al-Qâdhî” och andra.

1Abû Dâwûd (4955), an-Nasâ’î (5387) och Ibn Hibbân (504). God berättarkedja enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (4766).