46. Vad är det korrekta angående läsning av böcker skrivna av innovatörer och lyssning av deras tal?

Fråga 46: Vad är det korrekta angående läsning av böcker skrivna av innovatörer och lyssning av deras tal?

Svar: Det är inte tillåtet att läsa innovatörernas böcker eller lyssna på deras tal så länge syftet inte är att avvisa dem och klargöra deras villfarelse.

En nybörjare, student, lekman eller en person som bara läser för sakens skull och inte för att avvisa dem och klargöra deras tillstånd, får inte läsa dem. Det finns risk att han påverkas av dem och missuppfattar saker och ting så att han drabbas av deras ondska1.

1Det har rapporterats mångfaldiga varningar från Salaf för Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a. Nedan följer några…

Abû Qilâbah sade om Ahl-ul-Bid´a:

”Sitt inte med dem och blanda er inte med dem. Jag fruktar att de dränker er i sin villfarelse och för er bakom ljuset inom mycket som ni kände till.” (al-Lâlakâ’î (1/134), al-Bid´a wan-Nahî ´anhâ (55) och al-I´tisâm (1/172))

Ibrâhîm an-Nakha´î sade:

”Sitt inte med innovatörerna och tala inte med dem. Jag fruktar att era hjärtan kommer att ändras.” (al-Bid´a wan-Nahî ´anhâ (56) och al-I´tisâm (1/172)

Abû Qilâbah sade:

”Ayyûb! Låt inte Ahl-ul-Ahwâ’ få tillgång till din lyssning.” (al-Lâlakâ’î (1/134))

al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Om du ser en innovatör på en väg så ta en annan väg.” (al-Ibânah (2/475))

Hâfidh Sa´îd bin ´Amr al-Barda´î sade:

”Jag var med Abû Zur´ah när han blev frågad om al-Hârith al-Muhâsibî och hans böcker. Han svarade frågeställaren: ”Jag varnar dig för dessa böcker. De består av innovationer och villfarelser. Håll dig till rapporteringarna. Däri finns det tillräckligt för dig.” Då sades det till honom: ”Det finns lärdomar i dem.” Då sade han: ”Den som inte har någon lärdom i Allâhs skrift har ingen lärdom i dessa böcker. Så snabbt människor faller i innovationer!” (at-Tahdhîb (2/117) och Târîkh Baghdâd (8/215))

Imâm Ahmad uttalade sig hårt om al-Muhâsibî när han sade:

”Luras inte av hans ödmjukhet och mildhet. Luras inte av hans böjda huvud. Han är en ond man. Bara han som har erfarenhet av honom känner honom! Tala inte med honom. Han skall behandlas hänsynslöst. Sitter du med varje innovatör som återberättar hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Nej! Han skall behandlas hänsynslöst!” (Tabâqât-ul-Hanâbilah (1/233))

Sådant var Salafs förhållande till. Ahl-ul-Bid´a. Sådant var deras förhållande till deras böcker och tal. Samma sak kan sägas om dagens kassettband. Kvittrande tal på kassettband är än farligare. Kommer våra ungdomar att förstå denna metodik och hålla sig borta från dagens Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’s kassettband och böcker?