46. Salafs sunda förhållande till makthavarna

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 114-115

Så lyder alltså Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs ståndpunkt. De är inte som Khawâridj och deras anhängare som alltid och överallt för verbala revolter mot makthavaren. Khawâridjs ord påverkar medborgarnas hjärtan så att de börjar hata makthavaren, förtala honom och konspirera mot honom. De driver hemliga nätverk för att störta makthavare varpå situationen förvärras. Således är det helt i sin ordning att upprepa Ahl-us-Sunnahs dogm som handlar om tålamod, bistånd, gehör och lydnad. De lovar alla makthavare trohetseden, den ene efter den andre. Skulle någon vilja störta den nuvarande makthavaren råder och avskräcker de honom om det till sist skulle leda till neutralisering. Så vem är denne makthavare? Han kan bli det på följande sätt:

1 – Han väljs av insiktsfulla och lärda män.

2 – Han tillträder makten som tronarvinge och accepteras av de insiktsfulla.

3 – Han störtar en nuvarande makthavare och får läget under kontroll. Om kuppmakaren störtar den nuvarande makthavaren och medborgarna inte klarar av att avvärja honom varvid han får läget under kontroll, blir medborgarna ålagda att lyssna och lyda den nye makthavare som har kommit till makt via militärkupp. Det är alltså inte tillåtet att revoltera mot honom till följd av att han har varit orättvis mot den tidigare makthavaren. Därmed ska även han bemötas med gehör och lydnad och betraktas som legitim makthavare.

Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs, Salafs, position som har anammats av deras anhängare fram till skrivande stund. Såhär behandlar de makthavarna och skiljer sig från såväl Khawâridj som Râfidhah. Deras dogm är sund och deras metodik är korrekt, bådadera är baserade på klara bevis ur Qur’ânen och Sunnah i enlighet med Salafs förståelse. Må Allâh vara nöjd med dem och benåda dem med paradisets lustgårdar.