46. Mellan dementi och liknelse

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 54-55

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

47 – Den som inte undviker dementi och liknelse, förfelar och uppnår ingalunda frikännelse. Vår Herre (djalla wa ´alâ) är ensam om Sina egenskaper och allena om Sina drag. Inga skapelser är som Han.

FÖRKLARING

Den som inte avstår från dementi av defekter och liknelse av Allâh vid Hans skapelse förblir fördömd. Han förfelar och har inte alls frånkänt Skaparen liknelse vid Hans skapelser. Frasen fördömer dels de förnekade Djahmiyyah som dementerar Allâhs (´azza wa djall) fullkomliga egenskaper, dels Mushabbihah som liknar Allâh vid skapelsen och anser att Hans egenskaper är som skapelsens egenskaper. Båda grupperna förfelar och misslyckas med att frånkänna Skaparen olämpliga drag, tvärtemot deras påstående. Ahl-us-Sunnah dementerar de effekter och brister som dementeras i Qur’ânen och Sunnah och bekräftar Hans fullkomliga och majestätiska egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Således sade författaren (rahimahullâh):

Vår Herre (djalla wa ´alâ) är ensam om Sina egenskaper…”

Han är ensam om att ha rätt till dyrkelse, ensam om Sitt herravälde, ensam om Sina namn och egenskaper.

… och allena om Sina drag.”

Han är en, Han behöver ingen och alla behöver Honom, Han är inte född och Han har inte fött och ingen liknar Honom.