46. Måste följa Salaf inom allt

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 73-74

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Att hadîtherna förs vidare ordagrant avvisar Mu´attilah. Att de inte skall föreställas avvisar Mumaththillah. az-Zuhrî och Makhûl var efterföljarnas kunnigaste imamer. De fyra andra imamerna var efterföljarnas efterföljares imamer. Efter att Djahm syndigt dementerat Allâhs höghet över tronen och alla andra skapelser, uttalade sig al-Awzâ´î så för att folket skulle veta att Salafs dogm är rena motsatsen. Till den årskullen hör även Hammâd bin Zayd, Hammâd bin Salamah och andra.

Abûl-Qâsim al-Azdjî återberättade Mutarrif bin ´Abdillâh som sade:

”Jag hörde Mâlik bin Anas säga när han hörde någon förkasta egenskapsrelaterade hadîther: ”´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans efterträdande ledare har föreskrivit föreskrifter. Den som anammar dem bekräftar Allâhs skrift, lyder Allâh till fullo och praktiserar Allâhs religion starkt. Ingen skapelse får ändra dem eller syna något som motstrider dem. Den som väljer att vägledas av dem är vägledd och den som eftersträvar stöd via dem är stödd. Och den som motstrider dem och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Allâh gå dit han vill gå för att sedermera låta honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”

KOMMENTARER

´Umar bin ´Abdil-´Azîz (rahimahullâh) syftade på att det är obligatoriskt att färdas på Salafs, det vill säga följeslagarnas, väg eftersom de följde sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och gick i hans fotsteg. Det är obligatoriskt att anamma deras metodik, följa den inom alla frågor som är relaterade till Allâhs egenskaper och allting annat inom religionen, frikänna Allâh liknelse vid skapelsen och högakta Hans påbud och förbud. Ty de var på den raka vägen. Den som beträder deras väg och håller sig till deras metodik är vägledd. Och den som avviker från deras väg till förmån för andra vägar bland innovatörer och sekter, honom låter Allâh gå dit han vill gå och brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!