45. Slutet på ”Sharh Thalâthat-il-Usûl”

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206 – rahimahullâh) sade:

Det är betydelsen av att det inte finns någon sann gud utom Allâh. I hadîthen står det:

Islam är den viktigaste frågan. Dess pelare är bönen och dess spjutspets är kampen för Allâhs sak.”1

Och Allâh vet bättre.

FÖRKLARING

Alla som ansvarar för sina handlingar måste dyrka Allâh allena och ingenting annat och förneka Tâghût och dyrkan som ägnas åt det. De är skyldiga att dyrka Allâh allena, följa Hans (subhânahu wa ta´âlâ) föreskrift och högakta Hans påbud och förbud.

Den viktigaste frågan är som sagt islam. Islam är trosbekännelserna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud. Den som efterlever trosbekännelsen inträder i islam.

Islams pelare är bönen som är islams andra pelare. Bönen är islams största pelare efter trosbekännelserna. Därefter kommer allmosan, fastan, vallfärden och de resterande befallningarna.

Kampen för Allâhs sak är islams spjutspets. Ty med den skyddas och bevaras religionen. Med den kallas människorna till Allâhs religion och tvingas rätta sig efter sanningen. På så sätt är den dess spjutspets och Allâh vet bättre.

1Ahmad (5/237), at-Tirmidhî (2616) som sade att hadîthen är god och autentisk, an-Nasâ’î (11394) och Ibn Mâdjah (3973).