45. Lojalitet mot makthavare

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 113-114

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Salaf, Räddade gruppen och Stödda gruppen är lojala mot muslimska makthavare. De är nöjda med deras maktinnehav i enlighet med föreskriften, de lyssnar och lyder dem om de så skulle prygla deras ryggar och beslagta deras egendomar. Därtill ber de för deras bästa. al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

Hade jag besuttit en bönhörd bön, skulle jag bara bett för makthavaren.”1

Han hade bett för makthavaren och inte för sig själv. Liknande sade imamen av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah Ahmad bin Hanbal, författaren till denna dyrbara avhandling. Ty makthavaren spelar en mycket viktig roll i människans liv.

Med det sagt råder jag den som vill råda makthavaren att göra så på ett passande sätt. Kan han skicka brev till honom, gör han det. Kan han göra det via kontakter, gör han det. Det viktiga är att rådet är vist och hemligt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som har något att råda en makthavare om skall inte göra det offentligt. Han skall istället ta honom i handen och vara i enrum med honom. Antingen accepterar han det eller också har han levt upp till sin plikt och hans rättighet.”2

Råd till makthavare skiljer sig från råd till andra. Makthavarens position varierar. Hemliga och privata råd medför en nytta som offentliga råd inte gör. Hur fel är det inte att stå i predikstolen och ta upp makthavarens och landets fel ehuru de stämmer! Det är ett oerhört stort fel. Dels har han inte löst något problem, dels har han inte ersatt synd med fromhet. Han har bara uppviglat prövning och hetsat dumma och gudlösa människor mot makthavaren. Följaktligen uppstår kaos och prövning i samhället. Alltså måste man lyda muslimska makthavare, bistå dem och härda med dem. Som vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du skall lyssna till och lyda ledaren ehuru din rygg pryglas och din egendom beslagtas. Lyssna och lyd!”3

1Abû Nu´aym (8/91) och al-Khallâl (9).

2Ahmad (3/404), Ibn Abî ´Âsim (1096) och al-Hâkim i ”al-Mustadrak” (3/290). al-Haythamî nämnde den i ”Madjma´-uz-Zawâ’id” (5/229) med formuleringen ”Den som vill råda…”. Formuleringen rapporteras av al-Hâkim och den är god.

3Muslim (1847).