45 – Kapitel 7 – De som ber statyer och döda om medling har samma mål II

Nämn för honom Hans (ta´âlâ) Ord:

”Och den Dag då Han skall samla dem alla skall Han fråga änglarna: ”Var det er de dyrkade, dessa? De skall svara: ”Fri är Du från brister! Du är vår Beskyddare och vi tar helt avstånd från dem. Nej, de dyrkade djinner som de flesta av dem trodde på.”” (34:40-41)

Förklaring

Poängen häri är att visa att det förekommer otrogna som dyrkar änglar, vilka hör till Allâhs bästa och närmaste skapelser. Detta tillintetgör hans bedrägeri att skillnaden mellan honom och avgudadyrkarna, är att han ber till rättfärdiga människor och helgon, medan de ber till statyer, stenar och dylikt.