44. Kapitel om att säga ”Det är som Allâh och du vill”

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Qutaylah sade:

”En jude sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ni avgudar. Ni säger ”Det är som Allâh och du vill” och ni svär vid Ka´bah.” Då befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem att svära vid Ka´bahs Herre och säga: ”Det är som Allâh vill och därefter som du vill”.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î som autentiserade den.

2 – Han rapporterade också via Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”En man sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är som Allâh och du vill”. Då sade han: ”Har du gjort mig till Allâhs vederlike? Det är endast som Allâh vill.”2

3 – Ibn Mâdjah rapporterade via at-Tufayl, ´Â’ishahs halvbroder från moderns sida, som sade:

”Jag drömde om att jag kom till en grupp judar och att jag sade till dem: ”Ni hade varit bra om ni inte hade sagt att ´Uzayr är Allâhs son.” De svarade: ”Ni hade varit bra om ni inte hade sagt ”Det är som Allâh och Muhammad vill”. Därefter kom jag till en grupp kristna och sade: ”Ni hade varit bra om ni inte hade sagt att Messias är Allâhs son.” Då sade de: ”Ni hade varit bra om ni inte hade sagt ”Det är som Allâh och Muhammad vill”. När jag vaknade berättade jag drömmen för vissa. Sen gick jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade den för honom som sade: ”Har du berättat den för någon?” Jag svarade: ”Ja.” Då lovprisade han Allâh och sade: ”Tufayl har drömt en dröm och berättat den för vissa av er. Ni brukade säga en sak som jag inte kunde förbjuda er på grund av en och annan orsak. Säg inte ”Det är som Allâh och Muhammad vill”. Säg: ”Det är endast som Allâh vill”.”3

FÖRKLARING

Författaren vill klargöra domen för frasen ”Det är som Allâh och den och den vill” och liknande begrepp och att det är obligatoriskt att säga ”Det är som Allâh och därefter den och den vill”. Det är vad Tawhîd och uppriktighet fordrar. Sådant talesätt består av en fulländad Tawhîd och ett avståndstagande från alla typer av avguderi. Det är alltså inte tillåtet att tala på det omnämnda viset. Syftet med kapitlet är med andra ord domen för det omnämnda talesättet.

Det optimala är att säga ”Det är endast som Allâh vill”. Det är emellertid tillåtet att säga ”Det är som Allâh vill och därefter som en viss person vill”. Frasen ”Det är som Allâh och du vill” är inte tillåten. Den är mindre avguderi och drar ned på Tawhîd. Samma sak gäller liknade yttranden.

1 – Qutaylah sade:

”En jude sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ni avgudar. Ni säger ”Det är som Allâh och du vill” och ni svär vid Ka´bah.” Då befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem att svära vid Ka´bahs Herre och säga: ”Det är som Allâh vill och därefter som du vill”.”

Rapporterad av an-Nasâ’î som autentiserade den.

Häri finns bevis för att vilsna människor kan förstå vissa saker ehuru de själva faller i värre synder och otro. Således fördömde judarna muslimerna för deras talesätt på grund av hatet och avskyn som de hade mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De hade dock rätt. Till följd därav befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem att säga ”Det är som Allâh vill och därefter som du vill” och svära vid Ka´bahs Herre.

2 – Han rapporterade också via Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”En man sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är som Allâh och du vill”. Då sade han: ”Har du gjort mig till Allâhs vederlike? Det är endast som Allâh vill.”

I en annan formulering står det:

”Har du gjort mig till Allâhs jämlike?”

3 – Ibn Mâdjah rapporterade via at-Tufayl, ´Â’ishahs halvbroder från moderns sida, som sade:

”Jag drömde om att jag kom till en grupp judar och att jag sade till dem: ”Ni hade varit bra om ni inte hade sagt att ´Uzayr är Allâhs son.” De svarade: ”Ni hade varit bra om ni inte hade sagt ”Det är som Allâh och Muhammad vill”. Därefter kom jag till en grupp kristna och sade: ”Ni hade varit bra om ni inte hade sagt att Messias är Allâhs son.” Då sade de: ”Ni hade varit bra om ni inte hade sagt ”Det är som Allâh och Muhammad vill”. När jag vaknade berättade jag drömmen för vissa. Sen gick jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade den för honom som sade: ”Har du berättat den för någon?” Jag svarade: ”Ja.” Då lovprisade han Allâh och sade: ”Tufayl har drömt en dröm och berättat den för vissa av er. Ni brukade säga en sak som jag inte kunde förbjuda er på grund av en och annan orsak. Säg inte ”Det är som Allâh och Muhammad vill”. Säg: ”Det är endast som Allâh vill”.”

Det vill säga att de hade förtjänat att berömmas om de inte hade sagt så.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni brukade säga en sak som jag inte kunde förbjuda er på grund av en och annan orsak.”

Detta eftersom det inte hade kommit något förbud från Allâh. När drömmen hade uppenbarats kom det ett skäl till ett förbud. Likaså hade ett förbud uppenbarats angående det samt en order om att istället säga:

”Det är endast som Allâh vill.”

I hadîthen som al-Bukhârî och Muslim rapporterade om den blinde, spetälske och flintskallige står det:

”Ingen annan än Allâh och sen du kan få mig att komma fram idag.”4

Det är svaret.

Det är som sagt mindre avguderi att säga ”Det är som Allâh och du vill”. Det kan också vara större avguderi om man menar att den andre förfogar över saker och ting på egen hand.

1an-Nasâ’î (3773) och at-Tabarânî (7). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdâdîth as-Sahîhah” (136).

2al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (783) och at-Tabarânî (13005).

3Ibn Mâdjah (2118), Ahmad (20713), Ibn Hibbân (5725), al-Hâkim (5945) och at-Tabarânî (8214). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Ibn Mâdjah” (1721).

4al-Bukhârî (3464) och Muslim (2964).