44 – Kapitel 7 – De som ber statyer och döda om medling har samma mål

Om han då medger att de otrogna vittnade om att hela Herraväldet tillhör Allâh och att de endast ville ha medling från dem som de tillbad, men att han vill skilja mellan sin handling och deras handling med det som han har nämnt, skall du tala om för honom om att det finns vissa otrogna som tillber statyer medan andra tillber helgon. Allâh säger om dem:

”De som de anropar vill själva vinna sin Herres välvilja och komma Honom så nära som möjligt.” (17:57)

De tillber även ´Îsâ bin Maryam och hans moder. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Ett sändebud, varken mer eller mindre, var al-Masîh, Maryams son. Andra sändebud föregick honom och hans moder var en sanningsenlig kvinna. Båda åt föda. Se hur Vi klargör budskap för dem – hur förvirrade är inte deras begrepp! Säg: ”Vill ni i Allâhs ställe dyrka vad som varken kan skada eller gagna er? – Allâh är Den som hör allt och vet allt.”” (5:75-76)

Förklaring

Om han då medger… – Det vill säga att om personen vet att avgudadyrkarna bekräftade Herraväldet och att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är alltets Herre, skapare och ägare och att de endast dyrkade dessa statyer för att de skulle föra dem närmare Allâh och medla för dem, medger han att de och han har ett och samma mål. Trots det var deras troslära värdelös.

… skall du tala om för honom … –  Detta är svaret på ”Om han då medger…”. Berätta för honom att det finns avgudadyrkare som dyrkar statyer för medlingens skull, vilket även är ditt mål. Likaså finns det avgudadyrkare som dyrkar helgon, vilket även du gör och därmed har ni samma mål och gudom. Beviset för att de ber till helgon är Hans (ta´âlâ) ord:

”De som de anropar vill själva vinna sin Herres välvilja och komma Honom så nära som möjligt.” (17:57)

Dessutom finns det de som dyrkar profeter, vilket de kristna gör med al-Masîh bin Maryam, medan andra dyrkar änglar. Han (ta´âlâ) sade:

”Och den Dag då Han skall samla dem alla skall Han fråga änglarna: ”Var det er de dyrkade, dessa?”” (34:40)

Detta svar avslöjar hans bedrägeri att avgudadyrkarna tillber statyer medan han tillber helgon och profeter, på två sätt:

Det första: Hans bedrägeri är ogiltigt eftersom det även fanns avgudadyrkare som dyrkade helgon och rättfärdiga människor.

Det andra: Om vi skulle säga att de endast dyrkade helgon, finns det fortfarande ingen skillnad mellan dem. De är trots allt alla tjänare som inte kan gagna någon något.