44. Hellre tyrannisk makthavare än ingen makthavare alls

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 112-113

Att vara under en muslimsk makthavare, om än bristfällig, syndig, orättvis och tyrannisk, är en nåd och säkerhet till människorna. Med en makthavare kan medborgarna tryggt och säkert arbeta för att försörja sig och söka kunskap. De behöver inte vara frukta för sina egendomar, sin heder eller sina liv. Även om han är orättvis är de tryggade till följd av hans befintlighet.

Må Allâh benåda Imâm Ibn Taymiyyah som gjorde gällande att sextio år med en orättvis makthavare är bättre än ett enda dygn utan makthavare. För människorna är det bättre att leva sextio år under en orättvis makthavare som förtrycker dem, misshandlar dem och kränker deras rättigheter samtidigt som det råder säkerhet i landet, än att leva ett enda dygn utan makthavare. Jovars, ty med makthavare råder ingen anarki.