44. En studie om strykningens giltighet när tidsfristen går ut eller den strukna fotbeklädnaden tas av

Den femte studien handlar om tvagningens giltighet när tidsfristen går ut eller den strukna fotbeklädnaden tas av.

De lärda har delade åsikter om det. De nämns i ”al-Madjmû´”1.

Den första åsikten säger att tvagningen gäller och att personen är inte skyldig något. Sålunda får han be i sitt rena tillstånd till dess att det bryts. Ibn-ul-Mundhir sade att den åsikten has av al-Hasan al-Basrî, Qatâdah, Sulaymân bin Harb och att han själv har valt den. an-Nawawî sade:

”Det är den valda och starkaste åsikten.”

Även Ibn Hazm har den åsikten2. När det kommer till frågan om tidsfristen, så sade han att den åsikten has av Ibrâhîm an-Nakha´î, al-Hasan al-Basrî, Ibn Abî Laylâ och Dâwûd. Därpå sade han:

”Detta är den enda tillåtna åsikten.”

Ibn Hazm sade också:

”Om han stryker en minut innan tiden går ut, så får han be i det tillståndet så länge hans tvagning inte bryts.”3

Och när det handlar om att tvagningen inte bryts när den strukna fotbeklädnaden tas av, så sade han:

”Den åsikten har en grupp från Salaf.”4

De båda åsikterna valde även Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah.

Den andra åsikten säger att personen är endast skyldig att tvätta fötterna. Den åsikten har ´Atâ’, ´Alqamah och al-Aswad. Han citerade samma åsikt från an-Nakha´î. Den åsikten har även Abû Hanîfah och hans anhängare, ath-Thawrî, Abû Thawr, al-Muzanî och Ahmad enligt en av hans rapporteringar.

Den tredje åsikten anser att personen är skyldig att två sig. Det menar Makhûl, an-Nakha´î, az-Zuhrî, Ibn Abî Laylâ, al-Awzâ´î, al-Hasan bin Sâlih, Ishâq och Ahmad enligt den mest korrekta rapporteringen från honom.

Den fjärde åsikten ålägger tvagning om det går en lång tid från att han tar av sig fotbeklädnaden till dess att han tvättar fötterna. Annars räcker det att tvätta fötterna. Den åsikten har Mâlik och al-Layth.

Härmed är jag klar med min uppgift. Jag ber Allâh (ta´âlâ) gagna med den. Han är givmild och generös. Skrivet onsdagen den 16 Rabî´ ath-Thânî 1407.

1Se ”al-Madjmû´” (1/511).

2Se ”al-Muhallâ” (2/94).

3al-Muhallâ (2/95).

4al-Muhallâ (2/105).