43. Qur’ânen skall läsas lugnt och fint

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade läsa Qur’ânen såsom Allâh (ta´âlâ) hade befallt honom; varken snabbt eller långsamt. Han uttalade varje bokstav klart och tydligt1. Han kunde dra ut på ett kapitel så att det blev längre än det som var längre än det2.

Han sade:

”Det kommer att sägas till Qur’ân-läsaren: ”Läs, klättra och läs lugnt och jämnt som du brukade göra i det första livet. Din destination är där du läser den sista versen.”3

Han drog ut på de långa vokalerna såsom i:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”4

och:

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ

”… och höga palmer med täta klasar av dadlar.”56

Han brukade som sagt stanna upp efter varje vers.

Det kunde även hända att han återklingade sin röst7. Det gjorde han exempelvis i samband med erövringen av Makkah när han satt på sin kamel och läste kapitlet ”al-Fath” mjukt8. ´Abdullâh bin Mughaffal sade att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) återklingade så här:

”Âââ…”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att Qur’ân-läsningen förskönas och sade:

”Försköna Qur’ânen med era röster. Den vackra rösten får Qur’ânen att bli ännu vackrare.”9

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som läser Qur’ânen vackrast är han som ni, när ni lyssnar till hans läsning, anser frukta Allâh.”10

Han beordrade att Qur’ânen skulle kvädas och sade:

”Lär er Allâhs skrift, slå vakt om den, äg den och kväd den. Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att den försvinner enklare än den fastspända kamelen.”11

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Den som inte kväder Qur’ânen tillhör inte oss.”12

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh lyssnar inte på något såsom Han lyssnar på en profet med en vacker röst som kväder Qur’ânen högt.”13

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh):

”Om du hade sett hur jag lyssnade på din Qur’ân-läsning igår kväll. Du har fått en av Dâwûds vackra röster.” Då sade Abû Mûsâ: ”Om jag hade vetat att du står där skulle jag läst ännu vackrare och sorgligare för dig.”14

1Ibn-ul-Mubârak i ”az-Zuhd” (1/162), Abû Dâwûd och Ahmad med en autentisk berättarkedja.

2Muslim och Mâlik.

3Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som autentiserade den.

4al-Bukhârî och Abû Dâwûd.

550:10

6al-Bukhârî i ”Khalq Af´âl-il-´Ibâd” med en autentisk berättarkedja.

7al-Munâwî sade:

”Det sker i princip i samband med frikostighet och gott humör, vilket den utvalde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ägde en stor del av när Makkah erövrades.”

8al-Bukhârî och Muslim.

9al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja, Abû Dâwûd, ad-Dârimî, al-Hâkim och Tammâm ar-Râzî med två autentiska berättarkedjor.

Observation

Vissa återberättare blandade ihop den första hadîthen och rapporterade den som:

”Försköna era röster med Qur’ânen.”

Det är fel både sett till formuleringen och betydelsen. Den som har autentiserat den har drunknat i fel på grund av att den går emot de autentiska och förklarande rapporteringarna i frågan. Felet är ett bra exempel på en uppochnedvänd hadîth. Denna generalisering klargörs i ”al-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (5328).

10Autentisk. Ibn-ul-Mubârak i ”az-Zuhd” (1/162), ad-Dârimî, Ibn Nasr, at-Tabarânî, Abû Nu´aym i ”Akhbâr Asbahân” och adh-Dhiyâ’ i ”al-Mukhtârah”.

11ad-Dârimî och Ahmad med en autentisk berättarkedja.

12Abû Dâwûd och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med.

13al-Bukhârî, Muslim, at-Tahâwî och Ibn Mandah i ”at-Tawhîd” (1/81).

14´Abdur-Razzâq i ”al-Amâlî” (1/44/2), al-Bukhârî, Muslim, Ibn Nasr och al-Hâkim.