42. Skådespel är innovation

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hudjadj al-Qawiyyah ´alâ anna Wasâ’il-ad-Da´wah Tawqîfiyyah, sid. 51-53

I och med att vi har nämnt två nyinförda kallmetoder som fördömdes av Salaf, nämner vi nu två andra nyinförda kallmetoder som införts idag och som fördöms av Ahl-us-Sunnahs Salafiyyahs lärde till följd av deras innovation och avvikelse från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik:

1 – Skådespel. Ignoranter, eller vilsna, skådespelar för att kalla till Allâh (ta´âlâ). Flera lärde har såväl fördömt skådespel som skrivit böcker och utfärdat förbjudande utslag i ämnet. Ty skådespel är innovativa metoder i Allâhs (ta´âlâ) föreskrift. Bland annat skrev Shaykh Hamûd bin ´Abdillâh at-Tuwaydjirî (rahimahullâh):

”Det hör inte till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans renläriga och vägledande kalifers Sunnah att skådespela för att kalla till Allâh (ta´âlâ). Skådespel hör faktiskt till vår tids nymodigheter. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för nymodigheter och befallde att de avvisas och underrättade att de är ondska och villfarelse:

Jag befaller er att frukta Allâh, och att lyssna och lyda ehuru en slav skulle regera er. Den av er som lever längre kommer att se många olikheter. Se därför till att hålla fast vid min Sunnah och de renläriga och vägledda kalifernas Sunnah. Bit tag i den med era kindtänder. Och jag varnar er för nyheter, ty varje innovation är villfarelse.”1

Denna hadith utgör en grundregel som förbjuder skådespel och dess inkludering till kallet till Allâh (ta´âlâ), ty skådespel fanns inte på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans renläriga och vägledande kalifers tid.

Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det bästa talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. De värsta frågorna är nyheterna. Varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”2

Hos an-Nasâ’î står det:

Det trovärdigaste talet är Allâhs tal och den främsta vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. De värsta frågorna är nyheterna. Varje nyhet är innovation, varje innovation är villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

Berättarkedjan är bra.

Denna hadith utgör en grundregel som förbjuder skådespel och dess inkludering till kallet till Allâh (ta´âlâ), ty skådespel tillhörde inte Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning – det är en nymodighet som uppstod på 1300-talet efter Utvandringen.

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”3

I en annan formulering heter det:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”4

Alla dessa hadither krossar de tvivel som missbrukas av folk som tillåter skådespel.

Med detta sagt, kan ingen hävda att skådespel utförs på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order och inkludering till kallet till Allâh (ta´âlâ). Den som hävdar motsatsen får lägga fram profetiska bevis för sitt påstående – vilket han aldrig kommer att göra.”5

1Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”. at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (37).

2Muslim (592), Ahmad (3/310) och al-Bayhaqî (3/313).

3Muslim (1718).

4al-Bukhârî (2697).

5Tahdhîr-ul-´Âqil an-Nabîl, sid. 7-10. Med denna bok avvisade Shaykhen (rahimahullâh) författaren till boken ”Hukm-ut-Tamthîl fîd-Da´wah ilâ Allâh”.