42 – Kapitel 7 – Den som inte underkastar sig Tawhîd är omedgörlig och envis

Läs upp för honom det som Allâh nämnde och förtydligade i Sin Bok.

 

Förklaring

Det vill säga att du skall läsa upp den Tawhîd-ul-Ulûhiyyah som nämns i Allâhs (ta´âlâ) Bok. Han (´azza wa djall) inledde med den. Sedan upprepade Han den så att den kunde graveras in i människornas hjärtan och för att bevisen skulle fastställas för dem. Han (ta´âlâ) sade:

”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen annan sann gud än Jag – tillbe Mig!”” (21:25)

”Jag har skapat de djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.” (51:56)

”Allâh [Själv] vittnar – och [så gör] änglarna och de som har kunskap – att det inte finns en annan sann gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan sann gud finns än Han, den Allsmäktige, den Vise.” (3:18)

”Er Gud är den Ende; det finns ingen annan sann gud än Han, den Nåderike, den Barmhärtige.” (2:163)

”Dyrka Mig!” (29:56)

Det förekommer fler liknande verser som ålägger att man endast dyrkar Allâh (´azza wa djall) och ingen annan. Om han nöjer sig med det, är målet nått. Skulle han däremot inte göra det, är han omedgörlig och envis. Således hamnar han under Allâhs (ta´âlâ) Ord:

”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de [tecknen], trots att de i sitt innersta var övertygade om deras äkthet. Se vilket slut dessa främjare av oordning och sedligt fördärv gick till mötes!” (27:14)