42. Fyrtionde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

40 – Muhammad underrättade oss: Ahmad underrättade oss: Abû Nu´aym underrättade oss: Och Sulaymân bin Ahmad underrättade oss: al-Muqdâm bin Dâwûd berättade för oss: Asad bin Mûsâ berättade för oss: Yûsuf bin Ziyâd berättade för oss, från ´Abdul-Mun´im bin Idrîs, från sin farfar Wahb bin Munabbih, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade:

”En jude kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Har Allâh avskärmat Sig från Sin skapelse med något annat än himlarna?” Han sade: ”Ja. Mellan Honom och änglarna som är runt tronen finns sjuttio ridåer av ljus, sjuttio ridåer av eld, sjuttio ridåer av mörker, sjuttio ridåer av kuddar fordrade med sidenbrokad, sjuttio ridåer av sidenkuddar, sjuttio ridåer av vita pärlor, sjuttio ridåer av röda pärlor, sjuttio ridåer av gula pärlor, sjuttio ridåer av gröna pärlor, sjuttio ridåer av sken som kommer från eldens och ljusets sken, sjuttio ridåer av snö, sjuttio ridåer av vatten, sjuttio ridåer av moln, sjuttio ridåer av hagel och sjuttio ridåer av Allâhs obeskrivliga väldighet.” Han sade: ”Underrätta mig om ängeln närmast Honom.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Har jag talat sanning, jude?” Han sade: ”Ja.” Då sade han: ”Ängeln närmast Honom är Isrâfîl, därefter Djibrîl, därefter Mîkâ’îl och därefter Dödsängeln.”1

1Ibn-ul-Djawzî sade:

”Hadîthen är påhittad om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). ´Abdul-Mun´im är den anklagade. Ahmad och Yahyâ anklagade honom för lögn. ad-Dâraqutnî sade: ”Både han och hans fader är övergivna.” (al-Mawdhû´ât (1/117))