42. Fula och dåliga namn skall ändras

Räddningen från förbjudna och föraktfulla namn är att de helt enkelt ändras till föreskrivna eller tillåtna namn. Ändringen skall ske på den legitime förmyndarens order. Han skall beordra den försumlige namngivaren eller den könsmogne och förnuftige namngivne att byta namn.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändrade flera personers namn; han ändrade hedniska namn till islamiska namn och otrogna namn till troende namn. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändrade fula namn till fina namn.”

Rapporterad av at-Tirmidhî.

Det vet den som läser i Ibn Hadjars bok ”al-Isâbah fî Tamyîz Asmâ’-is-Sahâbah”.

Tillsynes hörde det till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metod att måna om ett liknande uttal när han bytte namn. Exempelvis bytte han Shihâb till Hishâm och Djuthamah till Hassânah.

På samma sätt skall ´Abdun-Nabî ändras till ´Abdul-Ghanî, ´Abdur-Rasûl till ´Abdul-Ghafûr, ´Abdu ´Alî till ´Abdul-´Alî, ´Abdul-Husayn till ´Abdul-Muhsin, Hanash till Anas, ´Abdul-Kâdhim till ´Abdul-Qâdir och så vidare. Det viktiga är att namnet ändras till ett rekommenderat eller tillåtet sådant1.

1Miftâh Dâr-is-Sa´âdah, sid. 259.