42. Definitionen av en följeslagare

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Efter dem är de bästa människorna alla andra Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare; generationen som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till.”

Det vill säga efter de tio och dem som deltog i Badr, Hudaybiyah med mera.

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Var och en som gjorde honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap ett år, en månad, en dag, en stund eller bara fick syn på honom är hans följeslagare.”

Dessa människor har ett kortare sällskap än de föregående. Deras deltagande i kamp och strider är färre. Deras nivå är alltså lägre. Men bara via det här sällskapet uppnår de en nivå som är så väldig att efterföljarna inte kan uppnå den oavsett vilka handlingar de gör.

Häri definierar han en följeslagare och hur han uppnår denna höga rang. Det räcker att han såg honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ett ögonblick för att han skall vara en följeslagare, än mindre om han gjorde honom sällskap ett år, en månad, en dag eller en stund. Den korrekta definitionen av en följeslagare är en person som ser profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), tror på honom och dör i egenskapen av en muslim. Om han bara ser honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att höra honom så är han en följeslagare som får denna väldiga rang och berörs av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Förtala inte mina följeslagare. Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger att om någon av er hade skänkt guld motsvarande Uhud skulle det inte ha uppfyllt två sammansatta händer av det eller ens hälften av det.”1

Alla har – om Allâh vill – denna höga nivå. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”… är hans följeslagare.”

Även om han bara såg honom och trodde på honom så var han en följeslagare. En sådan person är oundvikligt en följeslagare och hans sällskap räknas i enlighet med sällskapet som han gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî var Muhâdjirûn som levde med honom i Makkah och al-Madînah. De kämpade, skänkte välgörenhet och annat. De är bättre än de andra. Så fortsätter det till den siste av dem som konverterade till islam efter erövringen av Makkah. Ehuru en person såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en stund eller ett ögonblick så inkluderas han till följeslagarna och får därmed sällskapets ära.

1al-Bukhârî (3673) och Muslim (2541).