41. De bästa generationerna

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 110

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Efter dem är de bästa människorna alla andra Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare; generationen som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till. Var och en som gjorde honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap ett år, en månad, en dag, en stund eller bara fick syn på honom är hans följeslagare. De som gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap, såg honom med ögonen (om det så skulle vara en stund), hörde honom och trodde på honom är bättre än efterföljarna om de så skulle göra alla goda handlingar.

FÖRKLARING

De utgör den första generationen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem:

”Era bästa är min generation, därefter de som kommer efter dem, därefter de som kommer efter dem.”1

De två-tre generationerna efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallas för Förträffliga generationer. Till dem hör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) generation och sedan två-tre generationer efter honom. Som återberättaren sade:

”Jag vet inte om han nämnde två eller tre generationer efter sin generation.”

Dessa generationer är förträffliga på grund av förträffligheten som de besatt. Den första generationen var följeslagarna. De gjorde fantastiska handlingar och kämpade för Allâhs sak när alla fiender var enade mot muslimerna och det islamiska kallet. Tack vare deras kamp, kall och handlingar stödde Allâh det islamiska kallet. Efter dem kom en annan generation som också erhöll väldig förträfflighet och godhet. Både den andra och den tredje generationen mäktade med vetenskap. De skrev ned Sunnah, spred kunskap, lärde ut Qur’ânen, undervisade Sunnah och kämpade för Allâhs sak.

1al-Bukhârî (2651) och Muslim (2535).