403. ´Â’ishahs förargelse och nöje

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/449)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

403 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag vet när du är arg och när du är nöjd.” Jag sade: ”Hur vet du det, Allâhs sändebud?” Han sade: ”När du är nöjd säger du: ”Jo, vid Muhammads Herre.” Och när du är arg säger du: ”Nej, vid Ibrâhîms Herre.” Hon sade: ”Det stämmer. Jag avstår inte från något annat än ditt namn.”1

FÖRKLARING

Denna hadîth klargör flera saker, däribland:

1 – Maken får klandra sin maka för vissa saker och vice versa.

2 – Vid oklarheter är det föreskrivet att ställa frågor på ett korrekt sätt samt svara på dem.

3 – Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) var inte felfria. Även de kunde förfela varefter de skyndade till ånger.

4 – Vid förfelande är det föreskrivet att ursäkta sig och visa angelägenhet att ens ursäkt accepteras.

5 – Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fina levnadssätt med hans rena hustrur (radhiya Allâhu ´anhunn), och framför allt med Troendes moder ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ). Dessutom framstår hennes fina uppförande i förhållande till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klander mot henne, ty hon höll med honom och sade uttryckligt:

Det stämmer. Jag avstår inte från något annat än ditt namn.”

1Autentisk.