40. En studie om strykningen på en ihålig eller genomskinlig fotbeklädnad

بسم الله الرحمن الرحيم

Nedan följer några studier kring strykningen ovanpå läderstrumporna:

Den första studien handlar om strykningen på en ihålig eller genomskinlig fotbeklädnad. De lärda har delade åsikter om det. Enligt Hanâbilahs kända åsikt är det ogiltigt att stryka på den. Författaren till ”al-Muntahâ” sade när han tog upp strykningens villkor:

”Den får inte vara så tunn att den är genomskinlig.”

Dessförinnan nämnde han hur den måste täcka det av foten som är obligatoriskt att två.

I an-Nawawîs bok ”al-Madjmû´”, som är Shâfi´iyyahs bok, nämner han två åsikter om strykningen på ihåliga läderstrumpor och att den korrekta är att de inte får strykas1. Sedan nämner han hur Ibn-ul-Mundhir citerade ath-Thawrî, Ishâq, Yazîd bin Hârûn och Abû Thawr om att strykningen är tillåten på alla läderstrumpor. Ibn-ul-Mundhir sade:

”Jag har också den åsikten därför att det verkar som att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät läderstrumporna strykas överlag, vilket omfattar alla läderstrumpor.”2

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade i ”al-Ikhtiyârât” att det är tillåtet att stryka på ihåliga läderstrumpor så länge de fortfarande kallas för det och är möjliga att gå i3. Det är ash-Shâfi´îs gamla åsikt och bland annat Abûl-Barakâts åsikt.

Ibn Hazm sade i ”al-Muhallâ” att det är tillåtet att stryka på den ihåliga fotbeklädnaden ehuru merparten av foten skulle vara synlig så länge något av den förblir på foten. Han citerade Sufyân ath-Thawrî som sade:

”Stryk så länge den kallas för ”läderstrumpa”.”4

I ”al-Madjmû´” framstår det vara okej att stryka på den ihåliga ovansidan om undersidan är hel. Annars går det inte eftersom foten betraktas i så fall som blottad. Han sade:

”ar-Rawayyânî och ar-Râfi´î citerade en märklig och svag åsikt som tillåter strykningen om undersidan är tunn.”5

Däri nämns även hur Ibn-ul-Mundhir citerade nio följeslagare som tillät att vanliga strumpor stryks. an-Nawawî sade:

”Våra kollegor har citerat ´Umar och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ) som tillät att strumpor stryks ehuru de är tunna. Samma sak har de citerat Abû Yûsuf, Muhammad, Ishâq och Dâwûd om.”6

I samma bok anges det också vara tillåtet att stryka på genomskinliga läderstrumpor så länge det går att gå i dem7.

I boken ”Djawâhir-ul-Iklîl Sharh Mukhtasar Khalîl” nämns det hur egyptier kallar läderstrumpliknande strumpor i bomull, lin eller ull för ”sockor”1.

1Djawâhir-ul-Iklîl Sharh Mukhtasar Khalîl (1/24).

1al-Madjmû´ (1/480).

2al-Madjmû´ (1/481).

3al-Ikhtiyârât, sid. 13.

4al-Muhallâ (2/100).

5al-Madjmû´ (1/482).

6al-Madjmû´ (1/484).

7al-Madjmû´ (1/486).

8Djawhar-ul-Iklîl Sharh Mukhtasar Khalîl (1/24).