40. Dygden i att förlora ett barn

Ahmad rapporterade via Abû Sinân som sade:

”Efter att jag hade begravt min son och ställt mig vid hans grav, tog Abû Talhah mig i handen och sade: ”Skall jag inte ge dig glada budskap?” Jag svarade: ”Jo.” Han sade: ”adh-Dhahhâk bin ´Abdir-Rahmân berättade för mig från Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) säger: ”Dödsängeln! Tog du Min tjänares barn? Tog du hans ögonsten och frukten av hans hjärta?” Då svarar han: ”Ja.” Då säger Allâh: ”Vad sade han då?” Han svarar: ”Han lovprisade Dig och sade ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända”. Då säger Allâh: ”Bygg ett hus till Min tjänare i paradiset och ge det namnet ”Lovprisandets hus”.”

Så rapporterade även at-Tirmidhî den och sade att den är god och främmande. Ibn Hibbân och Ibn ´Asâkir rapporterade den med formuleringen:

”När tjänarens barn dör frågar Allâh (´azza wa djall) Sina änglar: ”Tog ni Min tjänares barn?” De svarar: ”Ja.” Då säger Allâh: ”Vad sade Min tjänare?” Då säger de: ”Han lovprisade Dig och sade ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända”.” Då säger Allâh: ”Bygg ett hus till Min tjänare i paradiset och ge det namnet ”Lovprisandets hus”.”

Ahmad rapporterade via Mu´âwiyah bin Qurrah som återberättade från sin fader att en man brukade komma till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sin son. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Älskar du honom?” Han svarade: ”Allâhs sändebud! Må Allâh älska dig lika mycket som jag älskar honom.” Plötsligt märkte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att mannen var borta ett tag. Han sade: ”Vad hände med personens son?” De svarade: ”Han har dött, Allâhs sändebud!” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till hans fader: ”Vill du inte att du kommer till någon av paradisets portar och finner honom vänta på dig där?” Då sade en man: ”Gäller detta bara honom, Allâhs sändebud, eller gäller det oss alla?” Han svarade: ”Det gäller er alla.”1

al-Bayhaqî rapporterade via en annan väg att en man från Ansâr ställde sig upp och sade:

”Allâhs profet! Gäller detta endast honom eller alla muslimer som förlorar ett barn?” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Detta gäller alla muslimer som förlorar ett barn.”

1 an-Nasâ’î (1870). Autentisk enligt al-Hâkim, adh-Dhahabî och al-Albânî i ”Ahkâm-ul-Djanâ’iz”, sid. 162.