40. Dygden i att förlora ett barn

Abû Sinân berättade:

”Då jag hade begravt min son och ställt mig vid hans grav, tog Abû Talhah mig i handen och sade: ”Ska jag inte ge dig ett glatt budskap?” Jag svarade: ”Jo.” Han sade: ”adh-Dhahhâk bin ´Abdir-Rahmân berättade för mig från Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh), som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) säger: ”Dödsängeln! Tog du Min slavs barn? Tog du hans ögonsten och frukten av hans hjärta?” Då svarar han: ”Ja.” Då säger Allâh: ”Vad sade han då?” Han svarar: ”Han lovprisade Dig och sade ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända”. Då säger Allâh: ”Bygg ett hus till Min slav i paradiset och ge det namnet ”Lovprisandets hus”.”1

Så rapporterade även at-Tirmidhî den och sade att den är god och främmande. Ibn Hibbân och Ibn ´Asâkir rapporterade den med formuleringen:

Då jag hade begravt min son Sinân, satt Abû Talhah al-Khawlânî vid gravens kant. När jag skulle gå ut, tog han tag i min hand och sade: ”Ska jag inte ge dig ett glatt budskap?” Jag sade: ”Jo.” Han sade: ”adh-Dhahhâk bin ´Abdir-Rahmân bin ´Azrab berättade för oss, från Abû Mûsâ al-Ash´arî, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: När en slavs barn dör, säger Allâh till Sina änglar: ”Tog ni Min slavs barn?” De svarar: ”Ja.” Då säger Han: ”Tog ni hans hjärtas frukt?” De svarar: ”Ja.” Då säger Han: ”Vad sade Min slav?” De svarar: ”Han lovprisade Dig och sade: ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända”.” Då säger Allâh: ”Bygg ett hus till Min slav i paradiset och ge det namnet ”Lovprisandets hus”.”2

Mu´âwiyah bin Qurrah berättade att hans fader sade:

“En man brukade komma till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sin son. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Älskar du honom?” Han svarade: ”Allâhs sändebud! Må Allâh älska dig lika mycket som jag älskar honom.” Plötsligt märkte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att mannen var borta en tid och sade: ”Vad hände med personens son?” De svarade: ”Han har dött, Allâhs sändebud!” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till hans fader: ”Vill du inte att du kommer till någon av paradisets portar och finner honom vänta på dig där?” Då sade en man: ”Gäller detta bara honom, Allâhs sändebud, eller gäller det oss alla?” Han svarade: ”Det gäller er alla.”3

al-Bayhaqî rapporterade via ett annat håll:

”En man från Hjälparna reste sig upp och sade: “Må Allâh offra mig för dig, Allâhs sändebud! Gäller det bara så-och-så eller också alla andra muslimer vilkas barn dör?” Han sade: “Det gäller alla muslimer vilkas barn dör.”4

1Ahmad (19725).

2at-Tirmidhî (1021). God enligt Ibn Hadjar i ”Natâ’idj-ul-Afkâr” (3/285) och al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (1021).

3Ahmad (3/436) och (5/34-35).

4an-Nasâ’î (4/22-23), at-Tabarânî (19/26) och al-Hâkim (1/384).