40. Bevis för Allâhs höghet

40 – Yahyâ bin Muhammad bin Sâ´id berättade för oss: Muhammad bin Yazîd al-Wâsitî berättade för oss i Bagdad 246: Wahb bin Djarîr berättade för oss: Min fader berättade för mig: Jag hörde Muhammad bin Ishâq berätta från Ya´qûb bin ´Utbah, från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im, från sin fader, från sin fader som sade:

En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar, boskapen dör och egendomarna ödeläggs. Be Allâh om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh (´azza wa djall).” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vad du säger?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började frånkänna Allâh brister till dess att det syntes på hans följeslagares ansikten. Därefter sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Allâhs angelägenhet är väldigare än så. Ve dig! Vet du vem Allâh är? Hans tron är ovanför Hans himlar och jord så här (han formade sina fingrar till en kupol) och den låter på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”1

Wahb visade för oss med sin hand.

1Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (1017), god enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah” (3/1068).