4. Talbiyahs varaktighet

18 – Talbiyah skall bibehållas, ty det hör till vallfärdens ritualer1. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Det finns ingen som läser Talbiyah, utan att träd och stenar till höger och vänster om honom, så långt ögat kan nå, också gör det.”2

Detta gäller särskilt varje gång man går i uppförs- och nedförsbacke. Beviset för det är den omnämnda hadîthen:

”Det är som om jag tittar på Mûsâ (´alayhis-salâm) gå nedför Thaniyyah och läsa Talbiyah högt för sin Herre (ta´âlâ).”

I en annan hadîth står det:

”Det är som om jag ser honom gå nedför dalen och läsa Talbiyah.”3

19 – Det är tillåtet att kombinera Talbiyah med frasen:

لا إله إلا الله

”Det finns ingen sann gud utom Allâh.”

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag gick ut med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som fortsatte läsa Talbiyah tills han hade stenat ´Aqabah-pelaren. Han brukade emellertid kombinera Talbiyah med frasen:

لا إله إلا الله

”Det finns ingen sann gud utom Allâh.”4

20 – Då man är framme i Makkahs helgade område och ser stadens bostäder, upphör Talbiyah5. Hädanefter gäller andra ritualer som kommer att tas upp så småningom.

1 Frasen är en del ur en autentisk hadîth som nämns i ”as-Sahîhah” (828). Dess ordagranna formulering är:

”Djibrîl befallde mig att höja rösten under Talbiyah, ty det hör till vallfärdens ritualer.”

2 Rapporterad av Ibn Khuzaymah och al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja, vilket nämns i ”at-Targhîb wat-Tarhîb” (2/118).

3 Rapporterad av al-Bukhârî ((60/8) med min förkortning). Hâfidh sade:

”I hadîthen framstår det att Talbiyah hör till sändebudens praxis och att den framförallt skall läsas vid nedförs- och uppförsbacke.”

4 Rapporterad av Ahmad (1/417) med en bra berättarkedja. al-Hâkim och adh-Dhahabî har autentiserat den, vilket nämns i ”al-Hadjdj al-Kabîr”.

5 Rapporterad av al-Bukhârî ((779) med min förkortning) och al-Bayhaqî. Se ”al-Madjma´” (3/225) och (3/239).