4. Så säger vi

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 38-45

7 – Imâm Abû Sulaymân Dâwûd bin ´Alî berättade:

Vi var hos Ibn-ul-A´râbî när en man kom till honom och sade: ”Vad betyder Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”?

Han svarade: ”Han är ovanför Sin tron precis som Han (´azza wa djall) har sagt om Sig själv.” Han sade: ”Abû ´Abdillâh! Det är inte betydelsen. Det betyder att Han tog makten (استولى).” Han sade: ”Tyst med dig. Ingen tar makten över någon utan att han har en rival. Den som besegrar den andre har tagit makten.1

8 – Ibn Wahb sade:

Vi var hos Mâlik när en man kom och sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Hur reste Han sig?” Mâlik sänkte på huvudet en längre tid och började svettas. Därefter sade han: ”Den Nåderike har rest Sig över tronen, precis som Han har beskrivit Sig själv. Tillvägagångssättet ska inte ifrågasättas, ty det är irrelevant i förhållande till Honom. Du är innovatör. Kör ut honom!”

9 – Detsamma sade Rabî´ah, Mâliks lärare, och återberättas från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) och Ibn Wahb.

10 – ´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq sade:

Jag frågade ´Abdullâh bin al-Mubârak: ”Hur känner vi vår Herre?” Han sade: ”Genom att Han är ovanför de sju himlarna, över Sin tron. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är här på jorden.”

När det sades till Ahmad bin Hanbal, svarade han:

Så säger vi.”2

11 – ´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

Djahmiyyah vill dementera att Allâh talade med Mûsâ och att den Nåderike har rest Sig över Sin tron. Jag tycker att de ska krävas på ånger. Antingen ångrar de sig eller också halshuggs de.”3

12 – al-Asma´î sade:

”Djahms hustru kom när en man sade till henne att Allâh är ovanför tronen. Då sade hon: ”Begränsad ovanpå något begränsat?” Den här kvinnan är otrogen på grund av det uttalandet.”

13 – al-Awzâ´î sade:

Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”

14 – Sa´îd bin ´Âmir adh-Dhab´î – imamen av Basrah – sade:

”Alla religioner inklusive muslimerna är enade om att Allâh är ovanför tronen. Men Djahmiyyah säger: ”Det finns ingen ovanför tronen.”

15 – ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade i sin dogmatiska avhandling och sitt testamente:

Den dogm som jag följer och har sett våra kollegor, Ahl-ul-Hadîth liksom Sufyân och Mâlik, följa och som jag har accepterat den av, handlar om att erkänna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud… och att Allâh är ovanför Sin tron ovanför Sin himmel. Han närmar Sig sin skapelse som Han vill och Han stiger ned till den nedersta himlen som Han vill…”

16 – Bishr al-Hâfî sade:

Vi tror på att Allâh har rest Sig över Sin tron såsom Han har velat och att Han känner till allting.”

17 – ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî sade:

Muslimerna är enade om att Allâh är ovanför Sin tron och Sina himlar.”

18 – Att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Tronen återberättas från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Djubayr bin Mut´im, al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib, Abû Hurayrah, Sa´d bin Abî Waqqâs, Djâbir bin ´Abdillâh, Anas bin Mâlik, Ibn ´Abbâs, Qatâdah bin an-Nu´mân, ´Ubâdah bin as-Sâmit, Ibn Mas´ûd och Djâbir bin Sulaym. Detsamma återberättas från flera följeslagare och efterföljare.

I de tidigare skrifterna har det bland annat autentiserats att Ka´b al-Ahbâr sade att Tora säger:

Jag är Allâh ovanför Mina slavar. Jag är ovanför Min tron och styr Mina slavar ordning.”

1al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk från honom. Ibn Naftûyah an-Nahawî argumenterade med det i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”.” (Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 31)

2Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/233).

3Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade:

Till borttagelse av besvärligheter hör likvidering av kallare till fördärv. Det är dock inte vår uppgift; sånt gör bara myndigheterna.” (Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 266)