4. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt ´Â’ishahs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 170-172

92 – Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Alî bin Ismâ´îl al-Aylî berättade för oss: Ibn Bakr bin Sahl underrättade oss: ´Amr bin Hâshim al-Bayrûtî underrättade oss: Sulaymân bin Abî Karîmah underrättade oss, från Hishâm bin ´Urwah, från hans fader, från ´Â’ishah som sade:

”Natten till halva Sha´bân var min natt och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) övernattade hos mig. Mitt på natten märkte jag att han var borta och blev, som alla andra kvinnor, svartsjuk. Följaktligen virade jag in mig i min filt. Vid Allâh! Den var varken av siden, bomull eller lin.” Det sades: ”Vad var den av?” Hon sade: ”Dess vävnad var av fäll och dess insida var av kamelpäls. Jag letade efter honom hemma hos hans hustrur, men kunde inte hitta honom. Till sist gick jag hem. Där hittade jag honom med ansiktet på marken sägande: ”Mina hemligheter och tankar faller ned på ansikte inför Allâh och mitt hjärta tror på Dig. Detta är min hand som jag har misshandlat mig själv med. Du Väldige! Jag hoppas på allt väldigt. Förlåt den väldiga synden. Mitt ansikte faller ned på ansikte inför Honom som har skapat det och öppnat dess hörsel och syn.” Därefter föll han återigen ned med ansiktet på marken och sade: ”Allâh! Jag söker skydd mot Din vrede via Ditt nöje och mot Ditt straff via Din förlåtelse. Jag söker skydd hos Dig mot Dig. Jag förmår inte att hylla Dig nog. Du är som Du själv har prisat Dig. Jag säger som broder Dâwûd sade: ”Inför min Herre fäller jag ned mitt ansikte på jorden – med all rätt ska det falla ned på ansikte.” Därefter lyfte han på huvudet och sade: ”Allâh! Ge mig ett hjärta rent på ondska, ett purt sådant, och varken ett otroget eller ett olyckligt.” Sedan var han klar och lade sig med mig under täcket. Jag var andfådd varpå han sade: ”Varför denna andfåddhet?” Jag berättade för honom om orsaken varvid han strök mina knän med sin hand och sade: ”Ve dessa knän, vad de har varit med om i natt, natten till halva Sha´bân! Allâh (´azza wa djall) stiger ned till den nedersta himlen och förlåter Sina slavar frånsett avgudadyrkaren och hataren.”