4. Makarnas gemensamma bön

3 – Makarnas gemensamma bön

De rekommenderas att be två Raka´ât tillsammans. Handlingen är rapporterad från Salaf och framförs från två håll:

1 – Abû Sa´îd (Abû Usayds slav) sade:

”Jag var slav när jag gifte mig. Jag bjöd några av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare däribland Ibn Mas´ûd, Abû Dharr och Hudhayfah. Det kallades till bön och Abû Dharr gick fram. De sade: ”Det är ditt1.” Jag sade: ”Är det så?” De sade: ”Ja.” I egenskap av en ägd slav gick jag fram och ledde dem. De lärde mig och sade: ”När din maka flyttar in till dig skall du be två Raka´ât. Därefter skall du be Allâh om hennes godhet och söka Hans skydd mot hennes ondska. Sedan är det upp till dig och henne.”2

2 – Shaqîq sade:

”En man vid namn Abû Harîz3 kom och sade: ”Jag har gift mig med en ung jungfru och befarar att jag skall hata henne.” ´Abdullâh (bin Mas´ûd) sade: ”Kärlek är från Allâh och hat är från Satan. Han vill att ni föraktar det Allâh har tillåtit er. När hon kommer till dig skall du befalla henne att be två Raka´ât bakom dig.”

I en annan rapportering nämns följande tillägg från Ibn Mas´ûd:

”Säg:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لأَهْلِي فِيَّ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ فِي خَيْرٍ

”Allâh! Välsigna min maka åt mig och mig åt henne. Allâh! Ena oss så länge Du enar om det goda och skilj på oss när Du skiljer på det goda.”4

1Det vill säga att gästen leder inte värden utan dennes tillstånd. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En man skall inte ledas i sitt hem eller i sin myndighet.” (Muslim och Abû ´Awânah. Den nämns i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (594))

2Ibn Abî Shaybah (7/50) och (12/43) och ´Abdur-Razzâq (6/191-192) med en autentisk berättarkedja fram till Abû Sa´îd som är okänd. Jag har inte sett någon nämna honom frånsett Hâfidh Ibn Hadjar. I sin bok ”al-Isâbah” nämnde han honom bland dem som har återberättat från hans ägare Abû Usayd Mâlik bin Rabî´ah al-Ansârî. Därefter fann jag honom i Ibn Hibbâns ”ath-Thiqât”. Ibn Hibbân sade:

”Han återberättade från flera följeslagare. Abû Nadhrah återberättade från honom.” (ath-Thiqât (5/588))

Sedan rapporterade den aktuella berättelsen utan ”De lärde mig…”.

3adh-Dhahabî nämnde honom i ”al-Mushtabih” och sade att han var följeslagare.

4Ibn Abî Shaybah (7/50) och (12/43) och ´Abdur-Razzâq (6/191-192). Dess berättarkedja är autentisk. Även at-Tabarânî rapporterar den med två autentiska berättarkedjor. Han står för tillägget i den andra rapporteringen. Han rapporterar den även i ”al-Awsat” via al-Husayn bin Wâqid, från ´Atâ’ bin as-Sâ’ib, från Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî, från ´Abdullâh bin Mas´ûd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”När kvinnan flyttar in till sin make, ställer hon sig bakom honom för att be två Raka´ât tillsammans. Han skall säga:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لأَهْلِي فِيَّ ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهَا، وَارْزُقْهَا مِنِّي، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ فِي خَيْرٍ

”Allâh! Välsigna min maka åt mig och mig åt henne. Allâh! Berika mig med henne och henne med mig. Allâh! Ena oss så länge Du enar om det goda och skilj på oss när Du skiljer på det goda.”

Han sade att bara al-Husayn återberättar den från ´Atâ’. Från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vill säga. ´Atâ’ bin as-Sâ’ib blandade ihop saker och ting. Hammâd bin Zayd rapporterade den från honom på ett liknande vis från följeslagaren, vilket är korrekt. Hammâd bin Zayd rapporterade från ´Atâ’ innan han började blanda ihop saker och ting. Således har jag tagit med den i boken och den är Ibn Mas´ûds andra rapportering. Sedan såg jag att ath-Thaqafï återberättar den via ett annat håll från Ibn Mas´ûd. Den intygas av en rapportering från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Salmân. Den rapporteras av Abû Nu´aym i ”Akhbâr Asbahân” (1/56) och al-Bazzâr i ”al-Musnad” med en svag berättarkedja som jag har nämnt i ”Mu´djam-ul-Hadîth”. Även Ibn ´Asâkir (7/209) rapporterar den från honom och Ibn ´Abbâs. ´Abdur-Razzâq (6/192) återberättade från Ibn Djuraydj som sade:

”Det har berättats för mig att när Salmân al-Fârisî gifte sig med en kvinna ställde han sig vid hennes dörr varpå han plötsligt stod vid Huset. Han sade: ”Jag vet inte om det är ert hus som är upphettat eller om Ka´bah verkligen har förflyttats till Kindah. Vid Allâh går jag inte in förrän dess ridåer har dragits bort.” Efter att de hade dragit bort dess ridåer gick han in till sin hustru, lade sin hand på hennes panna och sade: ”Skall du lyda mig?” Hon svarade: ”Du sitter där den åtlydde sitter.” Han sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig:

”Om du gifter dig en dag så se till att ni först är överens om att lyda Allâh.”

Gå upp och låt oss be två Raka´ât. När du hör mig åkalla säger du: ”Âmîn.” De bad två Raka´ât och hon sade: ”Âmîn.” Han övernattade hos henne. Nästa morgon träffade han sina vänner. En man tog honom åt sidan och sade: ”Vad tyckte du om din maka?” Han ignorerade honom varpå han upprepade sin fråga både en andra och tredje gång. Slutligen vände han sig mot folket och sade: ”Må Allâh benåda er! Vad är det för frågor om vad som sker bakom väggar och slutna ridåer? Det räcker att fråga om det uppenbara, oavsett om man underrättas eller inte.”

Berättarkedjan består av ett uppenbart avbräck.