4. Lever din moder?

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/11-13)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

4 – Sa´îd bin Abî Maryam berättade för oss: Muhammad bin Dja´far bin Abî Kathîr underrättade oss: Zayd bin Aslam underrättade mig, från ´Atâ’ bin Yâsir, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att en man kom till honom och sade:

”Jag friade till en kvinna som tackade nej till mig. Då en annan man friade till henne och hon tackade ja till honom, blev jag svartsjuk och dödade henne. Kan jag ångra mig?” Han sade: ”Lever din moder?” Han sade: ”Nej.” Han sade: ”Ångra dig inför Allâh (´azza wa djall) och närma dig Honom så bäst du kan.” Jag frågade Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) varför han frågade om hans moder levde varvid han svarade: ”Jag känner inte till att det finns någon handling som för en närmare Allâh (´azza wa djall) än tillgivenhet till modern.”

Denna rapportering bevisar vilken rätt modern har över sitt barn, son som dotter. Vi har redan läst hadîthen där profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att modern prioriteras tre gånger mer än fadern. Det betyder att näst Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har ingen så stor rätt över en muslim som modern, inte ens fadern eller någon annan släkting.

Likaså bevisar rapporteringen att syndaren kan alltid ångra sig så länge han lever. Allâh kommer att förlåta syndaren förutsatt att följande villkor uppfylls:

1 – Syndaren ska utelämna sin synd

2 – Syndaren ska besluta sig för att inte återfalla i sin synd.

3 – Syndaren ska känna skuldkänslor för sin synd.

Uppfylls dessa villkor, förlåts syndaren för sin synd hur stor den än är. Den största synden är ju avguderi, men om en muslim avgudar och avfaller och sedermera vill ångra sig, så ska han uppmanas till ånger och veta att hans ånger godtas. En syndare som ångrar sig ärligt berövas inte på ånger. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

En man hade dödat nittionio människor och undrade om han kunde ångra sig. Han kom till en munk och frågade honom varvid denne svarade: ”Du kan inte ångra dig.” Följaktligen dödade han också munken. Han fortsatte fråga varefter han lämnade en by för en annan som beboddes av rättfärdiga människor. På vägen dog han och föll framstupa. Nådens änglar och straffets änglar började tvista om honom, men i och med att han låg närmare den rättfärdiga byn med en hands avstånd, räknades han till dess invånare.”1

Det bevisar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) väldiga nåd och att Han godtar den ärlige syndarens ånger. Allâh förlåter alla synder och straffar inte efter ånger.

Om synden berör skapelsens rätt, däribland liv, så har livet tre rättigheter:

1 – Allâhs rätt. Den som missbrukar Allâhs rätt kan ångra sig ärligt för sin synd.

2 – Förmyndarens rätt. Denne har rätt till vedergällning i form av avrättning eller också pardon.

3 – Offrets rätt. Denne får sin rätt på Domedagen då han kommer att beklaga sig över dråparen inför Allâh. Han kommer inte att låta sin rätt rinna ut i sanden, men utifrån gärningsmannens tro och ärliga ånger tillfredsställer Allâh (tabârak wa ta´âlâ) offret.

Däremot är meningen med det hela Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) försök att hitta ett sätt till den svartsjuke dråparens ånger. Tvivelsutan är avsiktligt dråp en grav och väldig synd. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han förbli till lång tid; han skall drabbas av Allâhs vrede och Han skall fördöma honom och utlämna honom åt det svåraste lidande.”2

Trots det har dråparen fortfarande möjlighet att ångra sig. Faktum är att Ibn ´Abbâs sade:

Lever din moder?”

Han syftade på att mannen skulle behandla henne tillgivet eftersom handlingen hör till de som med störst sannolikhet medför belöning, stryker synder och höjer i rang. När mannen sade nej befallde han honom att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och närma sig Honom så bäst han kunde. Allâh är trots allt förlåtande och barmhärtig. Så ska också de lärde vara. De ska inte få människorna att tappa hoppet om Allâhs nåd utan alltid uppmana dem till goda handlingar och dyrkan av Allâh. Allâh är ju den Förlåtande, den Barmhärtige. Han förlåter syndarnas synder och benådar ogärningsmän som fallit offer för djävlarna bland människor och djinner.

1Muslim (2766).

24:93