4. Inte förrän ni handlar

Imâm Abû Bakr Ahmad bin ´Alî al-Khatîb al-Baghdâdî (d. 463)

Iqtidhâ’-ul-´Ilm al-´Amal, s. 19-21

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

6 – Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdil-Wâhid bin Ahmad at-Tarqî underrättade oss i Karkh: Abû Bakr ´Umar bin Ibrâhîm bin Mardûyah al-Karkhî berättade för oss: Abân bin Dja´far bin Abî Dja´far an-Nadjîramî berättade för oss: Ahmad bin Sa´d ath-Thaqafî al-Mutawwi´î berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss: Ibrâhîm bin Maysarah underrättade oss, från Anas, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Lär er kunskap, efterlev den och lär den. Ge den inte till oberättigade människor och beröva inte berättigade människor den.”1

7 – Abûl-Hasan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rizq al-Bazzâr underrättade oss: Abû ´Amr ´Uthmân bin Ahmad bin ´Abdillâh ad-Daqqâq berättade för oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Ismâ´îl bin at-Tabbân al-Basrî berättade för oss: Muhammad bin Abî Bakr al-Muqaddamî berättade för oss: Bishr bin ´Abbâd berättade för oss, från Bakr bin Khunays: Hamzah an-Nasîbî berättade för mig, från Yazîd bin Yazîd bin Djâbir, från sin fader, från Mu´âdh bin Djabal, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Lär er vad ni vill lära er. Allâh (´azza wa djall) kommer ändå inte att gagna er förrän ni efterlever det ni vet.”2

8 – Muhammad bin Abî ´Alî al-Asbahânî underrättade mig: Hâfidh Ahmad bin Hamdân ash-Shîrâzî underrättade oss: Muhammad bin Muhammad bin Sulaymân al-Bâghandî berättade för oss: ´Alî bin al-Madînî berättade för oss: ´Uthmân bin ´Abdir-Rahmân al-Djumahî berättade för oss, från Yazîd bin Yazîd bin Djâbir, från sin fader, från Mu´âdh bin Djabal, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Lär er vad ni vill lära er. Allâh kommer ändå inte att belöna er förrän ni handlar.”3

1Påhittad på grund av Abân bin Dja´far. adh-Dhahabî sade om honom:

“Lögnare. Han bodde i Basrah.” (Dhayl-udh-Dhu´afâ’)

Han tog däremot inte med honom i “Mîzân-ul-I´tidâl”, varför Hâfidh Ibn Hadjar kompenserade honom i “Lisân-ul-Mîzân” och sade att namnet Abân är resultatet av ett tryckfel och att han egentligen hette Abâ’. Med det namnet nämnde adh-Dhahabî honom i “Mîzân-ul-I´tidâl”.

Det sägs att Ibn Hibbân sade att mannen hittade på 300 hadither från Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh). Hâfidh Ibn Hadjar lade dit i “Lisân-ul-Mîzân”:

“Hamzah berättade att al-Hasan bin ´Alî bin Ghulâm az-Zuhrî sade: “Abâ’ bin Dja´far hittade på hadither. I ett exemplar återberättade han cirka hundra hadither från en av sina okända lärare, som han kallade för Ahmad bin Sa´d bin ´Amr al-Mutawwi´î, från Ibn ´Uyaynah, från Ibn Maysarah, från Anas. Däri finns motsättande och okända hadither. Abûl-Hârith återberättar honom ofta i Abû Hanîfahs “al-Musnad”.”

2Mycket svag berättarkedja. Hamzah bin Abî Hamzah an-Nasîbî var övergiven och anklagad för påhitt. Bakr bin Khunays var tillförlitlig men förfelade. I “at-Taqrîb” står det att Ibn Hibbân hade en överdriven inställning gentemot honom. adh-Dhahabî nämnde honom i “Mîzân-ul-I´tidâl” och sade:

“ad-Dâraqutnî sade: “Han är övergiven.”

3Svag berättarkedja på grund av al-Djumahî. Ibn ´Adî sade om honom:

“Merparten av det som han återberättar är svagt och motsättande.”

ad-Dârimî rapporterade den i “as-Sunan” (1/81) via Sa´îd bin ´Abdil-´Azîz, från Yazîd bin Djâbir, från Mu´âdh. Han rapporterade den alltså i form av Mu´âdhs sägning, vilket är det korrekta.