4. Hadith ”Jag har inte sett Allâhs Sändebud fasta två månader i rad…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (1025)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/596-597)

1025 – Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Jag har inte sett Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta två månader i rad frånsett Sha´bân och Ramadhân.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadithen är god.”

Abû Dâwûd rapporterade också den med formuleringen:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade inte en hel månad om året frånsett Sha´bân som han efterföljde med Ramadhân.”2

an-Nasâ’î rapporterade båda formuleringarna.

1Autentisk.

2Autentisk.