4. Hadîth “De kommer att ha bläsar och lysande lemmar…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (177-178)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/187-188)

178 – Zirr bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

“De sade: “Allâhs sändebud! Hur ska du känna igen ditt samfunds anhängare som du inte har sett?” Han svarade: “De kommer att ha bläsar och lysande lemmar, svartvita, till följd av tvagning.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân i “as-Sahîh”.

179 – Ahmad och at-Tabarânî återberättade liknande hadîth från Abû Umâmah med en bra berättarkedja2.

1God och autentisk.

2God och autentisk.