4. Hadîth ”Allâh och Hans änglar hyllar…”

1066 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh och Hans änglar hyllar respektive ber för dem som frukosterar innan fastan.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1God och autentisk.