39. Överdrift förbjuden

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 103

Med tiden började de överdriva med ´Alî (radhiya Allâhu ´anh), betrakta honom som en gud och dyrka honom varpå han beskyllde dem för otro och bestred dem. Alla följeslagare enades om att de skulle bekrigas. Faktum är att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) avlivade dem inte med svärd, utan han var så rasande på dem att han brände dem till döds. I samband med den händelsen fördömde Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) honom för det och föreslog att han skulle avrätta dem med svärd:

”Ingen annan än eldens Herre straffar med elden.”1

Men ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) gjorde som han gjorde på grund av ilska för deras väldiga otro. Ty de överdrev med honom, gjorde honom till en gud och sade att han var Allâh. Detsamma gör deras arvingar och dagens Râfidhah när de dyrkar ´Alî, al-Hasan och al-Husayn; de åkallar dem, de ber dem om hjälp och avlägger eder i deras namn. Sådana handlingar är större avguderi. De och andra överdriver med ´Alî och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. Det är inte tillåtet att överdriva med änglar, profeter, följeslagare som ´Alî (radhiya Allâhu ´anh), djinner, träd, stenar eller statyer. Allt sådant är större avguderi. Den som åkallar en sådan skapelse, ber den om hjälp, avlägger eder i dess namn eller offrar för den, avgudar stort.

1Abû Dâwûd (2673).