39. Många faktorer raderar synder, en faktor raderar goda handlingar

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

´Uddat-us-Sâbirîn wa Dhakhîrat-ush-Shâkirîn, s. 71-72

10 – Syftet med det förbjudna är att det ska saknas och syftet med det påbjudna är att det ska finnas. Det ena ska finnas och det andra ska saknas. Om båda ska saknas eller finnas, är det bättre att båda finns än att båda saknas. Obefintligt förbud gagnar ingenting om påbudet också är obefintligt. Däremot kan befintligt påbud bidra med att avvärja förbud eller om inget annat dess följder. Befintlig styrka och sjukdom är bättre än obefintligt liv och obefintlig sjukdom.

11 – Ett påbud belönas alltifrån tiofalt till sjuhundrafalt och än mer. Ett förbud avlönas motsvarigt. Därtill kan det strykas med ånger, bön om förlåtelse, raderande goda handlingar, raderande olyckor, änglarnas bön om förlåtelse för de troende och de troendes bön om förlåtelse för varandra. Det bevisar att Allâh älskar det mer än vad Han älskar obefintliga förbud.

12 – Allâh (subhânah) stryker och raderar förbud och deras följder till följd av flera faktorer, däribland slavens egna handlingar. Han stryker dem med ärlig ånger, bön om förlåtelse, raderande goda handlingar, raderande olyckor, änglarnas bön om förlåtelse och de troendes åkall. Dessa sex faktorer kan han åstadkomma medan han lever.

När han lämnar jordelivet råkar han ut för dödens strävhet, svårighet och ankomst, fasansfulla upplevelser, skräck för de två änglarna i graven, dess pressning och åtstramning, hela situationens Ståplatsens svårigheter, mödor och besvärligheter, medlarnas medlingar för honom och slutligen den Nåderikastes nåd till honom. Om ingetdera gagnar honom behöver han gå in i Elden. Där ska han vara i enlighet med sin smuts. Allâh har nämligen förbjudit paradiset för alla som inte är rena och fina. Så länge han är besudlad av smuts blir han kvar däri tills att han är helt renad. Vad påbud beträffar, raderas de bara av avguderi.

13 – Påbud avlönas med belöning. De skänks av godhet, favör och nåd. Förbud avlönas med straff. De utdelas av vrede och rättvisa. Hans (subhânah) nåd överväldigar Hans vrede. Det som är förknippat med nåd och favör är mer omtyckt av Honom än det som är förknippat med vrede och rättvisa. Avsaknaden av sådant som är förknippat med nåd är mer föraktat av Honom än avsaknaden av sådant som är förknippat med vrede.