39 – Kapitel 7 – Det finns inga motsägelser i Allâhs och Hans sändebuds tal

Avgudadyrkare! Jag begriper inte det du har nämnt ur Qur’ânen och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalanden. Däremot är jag säker på att Allâhs ord inte motsäger sig varandra på samma sätt som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord inte motsäger sig Allâhs ord.

 

Förklaring

Med orden ”Jag begriper inte det du har nämnt…” menar han (rahimahullâh) betydelsen av det du påstår. Jag förnekar det och bekräftar inte det. Jag vet att Allâhs ord är tomma på motsägelser. Likaså vet jag att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord inte motsäger sig Allâhs. Han (ta´âlâ) sade:

”Ägnar de ingen eftertanke åt Qur’ânen? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Allâh.” (4:82)

”Vi har uppenbarat denna Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt.” (16:89)

”För att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem så att de väcks till eftertanke.” (16:44)

Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal motsäger sig inte Allâhs. Inte heller finns det några motsägelser i Allâhs tal. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har sagt att Han inte har någon medhjälpare samtidigt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Islâm har byggts på fem; trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud…”1

Allt detta stöds av varandra. Likaså tyder det på att ingen har någon andel i Allâhs gudomlighet på samma sätt som ingen har det i Hans herravälde.

1 al-Bukhârî (8) och Muslim (19).