39. De bästa följeslagarna

Utmed alla texter och många dygder som manar till kärlek till dem (radhiya Allâhu ´anhum) samt kalifatets uppbyggnad ansåg de att Abû Bakr var den förste, ´Umar den andre, ´Uthmân den tredje och ´Alî den fjärde. Förr hade Ahl-us-Sunnah delade åsikter om vem som var bäst av ´Alî och ´Uthmân. Med tiden upphörde oenigheten och Ahl-us-Sunnah enades om att de bästa var i följande ordning: Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî. Därefter kommer de resterande tio som lovades paradiset: az-Zubayr bin al-´Awwâm, Talhah bin ´Ubaydillâh, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf, Sa´d bin Abî Waqqâs, Sa´îd bin Zayd bin ´Amr bin Nufayl och Abû ´Ubaydah ´Âmir bin al-Djarrâh. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lovade dem paradiset varför vi bekräftar att de skall till paradiset och erkänner deras dygd.

Därefter erkänner vi de resterande följeslagarnas dygd och bekräftar att Allâh har lovat dem allesammans paradiset. Alla följeslagare skall – om Allâh vill – till paradiset. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till dem som medverkade i slaget i Badr:

”Allâh har sett på Badrs folk och sagt: ”Gör vad ni vill. Jag har förlåtit er.”1

Det betyder att de inte skall inträda helvetet tack vare den där förlåtelsen. Inte heller skall de som lovade trohetslöftet under trädet hamna i helvetet:

”Ingen som har lovat trohetslöftet under trädet skall få inträda i Elden.”2

Det vill säga de som befann sig i Hudaybiyah.

Vi delar upp följeslagarna i följande rangordning:

1 – De fyra.

2 – De resterande tio.

3 – De som lovade trohetslöftet i ´Aqabah.

4 – De som krigade i Badr.

5 – De som lovade trohetslöftet under trädet.

6 – De resterande följeslagarna – må Allâh vara nöjd med dem.

Deras förträfflighet varierar, vilket Imâm Ahmad (rahimahullâh) kommer att nämna.

1al-Bukhârî (3983) och Muslim (2494).

2Muslim (2496) och at-Tirmidhî (3860).