39. Allâh är blyg och givmild

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, sid. 63

Förkortning och kommentarer: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 97-98

37 – Salmân al-Fârisî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh är blyg och givmild. Han blygs för att Hans slav ska lyfta upp sina händer mot Honom i åkall för att sedermera ta ned dem tomma.”1

Hadithen är känd och även återberättad av ´Alî bin Abî Tâlib, Ibn ´Umar, Anas och andra.

1Hadithen är autentisk. Den finns i “al-Mishkât” (2244), “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (133) och “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (2/273).