38. Qur’ânen enligt de troende

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

34 – De troende bekräftade det och övertygades om att det är Allâhs (ta´âlâ) verkliga tal. Det är inte skapat till skillnad från skapelsernas tal.

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) klargjorde att de troende betror det och varken tvivlar eller tvekar på att Qur’ânen är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal. De är övertygade och hyser inga tvivel. Han sade:

Det är inte skapat till skillnad från skapelsernas tal.”

Skapelserna är skapade, deras tal och handlingar är skapade. Allâhs (´azza wa djall) tal är däremot inte skapat. Allâhs tal, däribland Qur’ânen, är en av Hans egenskaper. Enligt de troende är Qur’ânen Allâhs tal som Han har uppenbarat för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi dyrkar Allâh med att läsa den, praktisera hela den och efterleva dess etiketter, karaktärer och tillvägagångssätt. Den som anser något annat beljuger Qur’ânen.