38. Profeten och gravar

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 76-78

Då gravar och avgudar dels är prövande ur samma synvinkel, dels har mycket starka band till varandra eftersom avgudar ristas, avbildas och dyrkas utav kärlek till och överdriven högaktning av rättfärdiga människor, vilket skedde med de rättfärdiga männen i Nûhs samfund; Wadd, Suwâ´, Yaghûth, Ya´ûq och Nasr. Med samma motiv reser folk gravar, reser till dem och ägnar offergåvor till dem; även de gör så utav kärlek till och överdriven högaktning av rättfärdiga människor vilkas tillstånd bara Allâh känner. Med det sagt sparade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte på krafterna för att jämna gravar och förbjuda byggelse på gravar, upphöjning av gravar, kalkning av gravar och bön på och mot gravar. Han varnade för deras ondska å det hårdaste och förbannade den som gör gravar till böneplatser. Muslim rapporterade via Abûl-Hayyâdj som berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade till honom:

Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”1

Ser du inte hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade ´Alî för att jämna gravar på samma sätt som han skulle förstöra bilder? Förvånas inte över att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade folk till höger och vänster för att riva statyer och jämna gravar. Thumâmah bin Shufayy berättade:

”Vi var på Rhodos i Romarriket tillsammans med Fadhâlah bin ´Ubayd. En av våra vänner dog varvid Fadhâlah bin ´Ubayd befallde att hans grav jämnas. Därefter sade han: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befalla att de jämnas.”2

Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man vitkalkar gravar, sitter på dem och bygger på dem.”3

Abû Marthad al-Ghanawî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sitt inte på gravar och be inte mot dem.”4

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Gör inte min grav till en avgud som dyrkas. Allâhs vrede är häftig över dem som gjorde sina profeters gravar till böneplatser.”5

1Muslim (969).

2Muslim (968).

3Muslim (970).

4Muslim (972).

5Mâlik (414), ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” (1587) och Ibn Abî Shaybah (7544). Autentisk enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (750).