38. Det tydligaste ämnet i islam

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 57-58

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Vad handlingar beträffar, väljer vissa att bekräfta dem medan andra anser att de åligger enkom lekmän och inte eliten. Denna åsikt delas av kätterska mystiker, Ismâ´îliyyah och andra.

Gruppen som gick efter tolkningar menar att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avsåg inte att människor skulle få en felaktig dogm om egenskapsrelaterade texter; han avsåg deras betydelser utan att klargöra dem för människorna. Han ville att de själva begrundar dem och kommer fram till sanningen med hjälp av sina förstånd. Till sin hjälp ska de avleda texterna från deras bokstavstrogna innebörd. Med andra ord är syftet att de sätts på prov och anförtros att kämpa sig fram för avleda hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord från bokstavstrogen mening och innebörd och därmed komma fram till sanningen på ett annat vis. Denna åsikt delar skolastiker, Djahmiyyah, Mu´tazilah och deras åsiktsfränder.

Det är dessa som jag avser att avvisa i detta utslag eftersom det är allom bekant att människor håller sig borta från de förstnämnda till skillnad från dessa. Ty dessa människor visar många gånger att de bistår Sunnah, men i själva verket har de varken bistått Sunnah eller krossat filosoferna. Faktum är att filosoferna ålägger dem att säga om efterlivet det de säger om egenskapsrelaterade texter. Deras motargument är att vi är övertygade om att sändebuden har förkunnat Uppståndelsen och att vi känner till de osunda tvivlen som går emot den tron.

I samma veva säger Ahl-us-Sunnah till dem att vi är också övertygade om att sändebuden har förkunnat egenskapsrelaterade texter. Gudomliga skrifter innehåller fler och större egenskapsrelaterade informationer är domedagsrelaterade informationer. Därtill är det allom bekant att både hedniska araber och andra folkslag fördömde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för tron på Uppståndelsen till skillnad från tron på Allâhs egenskaper – inga araber protesterade i den sakfrågan. Med det sagt är förståndets acceptans av Allâhs egenskaper större än dess acceptans av Uppståndelsen samt att dementi av Allâhs egenskaper är allvarligare än dementi av Uppståndelsen. Hur kan då hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besked om Allâhs egenskaper inte vara som han har sagt medan hans besked om Uppståndelsen är som han har sagt?

KOMMENTARER

Detta avvisar Djahmiyyah och Mu´tazilah klart och tydligt. Egenskapsrelaterade texter är klarare än allting annat. Qur’ânen, som är det mest trovärdiga talet, och autentisk Sunnah har förkunnat dem. Det betyder att Herrens namn och egenskaper är bekräftade och sanna. Inte ens på den förislamiska tiden negerade man dem. Allâhs namn och egenskaper bevisas mer och klarare är Domedagen, paradiset, helvetet och annat. Om dessa brottslingar börjar tolka Allâhs namn och egenskaper, kan ateister börja tolka de texter som är relaterade till efterlivet. Således avvisar Ahl-us-Sunnah båda grupperna och klargör att filosofernas tvivel är enkom falska. Det är även Djahmiyyahs, Mu´tazilahs och deras trosfränders tvivel; de är den största osanningen och vilsnaste villfarelsen. Texterna om Domedagen, paradiset och helvetet är klara, tydliga, bekräftade och definitiva. och de troende och muslimerna är övertygade om dem. Precis samma sak gäller texterna om Allâhs namn och egenskaper. Därom finns ingen skillnad. Faktum är att texterna om Allâhs namn och egenskaper är allt det än mer.