37. Trettiofemte beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

35 – Abûl-´Izz Muhammad bin Muhammad bin Mawâhib al-Khurâsânî underrättade oss: Abûl-Husayn bin at-Tuyûrî underrättade oss: Muhammad bin ´Alî bin al-Fath al-Harbî underrättade oss: Abû Hafs bin Shâhîn underrättade oss: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: ´Abdûs bin Bashîr berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin ´Abdil-Wâhid al-´Asqalânî berättade för oss: Abû Nu´aym ´Umar bin Subh berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk bin Muzâhim, från Ibn ´Abbâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh har en pelare av ljus som sträcker sig nedifrån den sjunde jorden upp till tronen. När en slav säger ”Det finns ingen sann gud utom Allâh och Muhammad är Allâhs sändebud” skakar den varpå Allâh säger: ”Var still.” Då säger den: ”Herre! Hur skall jag vara still när Du inte har förlåtit personen som sade det?” Då säger Allâh (ta´âlâ): ”Jag har förlåtit honom.” Se till att skaka om den pelaren ofta.”1

1Påhittad enligt Ibn-ul-Djawzî i ”al-Mawdhû´ât” (3/166). adh-Dhahabî sade:

”Ibn Hibbân sade att ´Umar bin Subh hittade på hadîther.” (Tartîb-ul-Mawdhû´ât (277))